אאא

א)     נחלקו השו"ע והרמ"א האם ניתן למנוע מדייר לקיים בביתו שימוש הגורם למטרד רעש כגון שימוש בפטיש או ריחיים וכדו', לדעת השו"ע ניתן למנוע  שימושים אלו ודומיהם, ולדעת הרמ"א לא ניתן למנוע. בביאור סברת השו"ע והרמ"א ראה בהערה.

ב)      שימושי רעש חריגים הגורמים למטרד קשה, ניתן למנוע את עשייתם.

ג)       הרמ"א פוסק להלכה את שיטת הריב"ש כי חולה רשאי למנוע משכנו עשיית שימוש בפטיש וריחיים הגורמים למטרד רעש שמזיק לו. לעניין מי שהיה בריא ולא מחה על מטרדי הרעש ולאחר מכן נחלה ראה בהערה.

ד)      כתבו הפוסקים כי כיום כולם מוגדרים כחולים לעניין שינה, וממילא רשאי כל אדם כדין חולה למונע מטרדי רעש בשעות השינה המקובלות. 

ה)     כתב החזו"א כי זכות החולה למנוע קיום מטרדי רעש, מתייחסת לשימושי דירה חריגים, אך שימושי דירה מקובלים אין החולה רשאי למנוע משכנו את עשייתם. 

ו)        לא ניתן למנוע מטרד רעש סביר ומקובל הנגרם ממשחק הילדים שלא בשעות השינה.  

ז)       מזגן אשר הפעלתו גורמת לרעש חריג ניתן למנוע את הפעלתו.

מקורות:

א)      שו"ע חו"מ סי' קנו סעי' ב. סמ"ע (סע"ק י ) כתב "אין השכנים יכולים לעכב על מה שאדם עושה בביתו..." ובנתיבות המשפט (סע"ק א) כתב כי סברת הסמ"ע מתייחסת לשיטת הרמ"א המתיר לעשות ברשות הפרטית שימושים הגורמים מטרדי רעש אבל לדעת השו"ע העושה שימוש בפטיש ריחיים וכדו' יכול לקנות  חזקת השתמשות משום שרעש זה קבוע ואינו מוגדר כקוטרא ובית הכסא וממילא מועילה מחילה וקניית חזקה בו. פתחי תשובה (סע"ק א) כתב בשם החת"ס כי עשיית השימוש בפטיש וריחיים מותרת שכן לא ניתן לעשותם במקום אחר וממילא ככל וניתן לעשות את השימוש הגורם למטרד במקום אחר, הרי שרשאים השכנים למנוע את עשייתו.

ב)      מטרדי רעש חריגים מוגדרים כנזקי קוטרא ובית הכסא (רעק"א חו"מ קנו סעי' ב), וכן כתב נתיבות המשפט (חו"מ קנו סע"ק א) לעניין קול הנכנסים והיוצאים. ממילא המזיק אף אינו קונה חזקת שימוש וניתן למנוע ממנו את עשיית השימוש המטריד (שו"ע חו"מ סי' קנה סעי' לו).

ג)        הרמ"א חו"מ סי' קנוט סעי' ב. רמ"א סי' קנה סי' לט. ריב"ש סי' קצו" וכן הטענה השלישית שטען ראובן מפני חולי אשתו שמזיק לה בראשה גם זו טענה גדולה. ואף על פי ששנינו במשנה (שם) אבל אינו יכול למחות בידו ולומר לו איני יכול לישן מקול הפטיש ומקול הריחים ואפילו בחנות שבחצר כ"ש בזה שהוא בחצר אחרת זהו בשאר בני אדם הבריאים. אבל כיון שהאשה זו מוחזקת בחולה אין לך גירי גדול מזה והוה ליה כקוטרא ובית הכסא...".

• עשו לייק לעמוד הפייסבוק של 'כיכר השבת' ותישארו מעודכנים

לעניין מי שהיה בריא ולא מחה על קיום מטרדי הרעש ולאחר מכן חלה, ראה נתיבות המשפט חו"מ סי' קנו סע"ק ז,  חזון איש בבא בתרא סי' יג סע"ק יא, קובץ אור ישראל (מאנסי) כד, עמ' לט.

ד)      עמק המשפט סי' לה. פתחי חושן גניבה והונאה פרק טו הערה ג כתב כי בהפרעת שינה עובר גם  על מצוות ואהבת לרעך כמוך וכן על איסור גרימת צער לחברו - לא תונו איש את עמיתו. ובערוך השוחן סעי' ב כתב דהכול איסטניסים לעניין השינה (בעניין איסטניס ראה חו"מ סי' קנה סעי' לט).

ה)      חזו"א בבא בתרא סי' יג סע"ק יא "נראה שאין דברי הריב"ש אלא בעושה דבר שאינו עיקר דירה, כמו בעושה אריגה וכיו"ב, שאין זה מצוי בכל אדם ולא ברוב בני אדם, אבל אם עושה דברים שרוב בני אדם עושין ולפעמים תשמישן ודיבורם משמיע קול שמפריע את החולה אינו יכול למחות אף אם החולה קדם ורשאי אדם לבנות בית אצל חבירו ולהכניס את העוללים והיונקים שצועקים בלילה ואין החולה יכול לעכב עליו שהרי אינו יכול לצאת מדירתו".

הערה: הדברים נכתבו לעיון וכמראה מקום בלבד ואין בהם כדי  הוראת הלכה למעשה אשר עשויה להשתנות בהתאם לנסיבות הפרטניות של כל מקרה לגופו.