אאא

דף עד

א.      החיובים בבורר 1. להו''א בו ביום שרי ולמחר חייב חטאת, ודחי וכי מותר לאפות לבו ביום. 2. שרי פחות מכשיעור וכשיעור חייב, ודחי דבכה''ג אסור לאפות. 3. ביד שרי, בקנון פטור ובנפה חייב. 4. אוכל מתוך פסולת מותר, ופסולת מתוך אוכל אסור.

ב.      מבשל 1. הנותן יתד לתנור חייב דמבשל, משום דקודם לכן מתרפה. 2. המרתיח זפת חייב, אף שאח''כ מתקשה. 3. העושה חבית חרס חייב שבע חטאות, העושה תנור חייב שמונה כיון שטח עליו טפילה, והעושה כוורת קנים חייב י''א חטאות, ואם תפר את פיה חייב י''ג.

ג.       המלאכות בבעלי חיים 1. הטווה ע''ג הבהמה, להו''א חייב שלש משום גוזז מנפץ וטווה, ודחי דפטור כיון שאינו כדרך. 2. החיוב בתולש כנף משום גוזז, קוטם משום מחתך, וממרט משום ממחק.

ד.      היכן היתה מלאכת קשירה במשכן 1. יריעות אוהלים, ודחי דאינו ע''מ להתיר. 2. אם נמצאה תולעת ביריעה, ודחי דלא שייך במתיר שני קשרים. 3. למסקנא ברשתות של ציידי החלזון.

 

 

שאלות לחזרה ושינון

א.    החיובים בבורר (4)

ב.    דיני חיוב מבשל (3)

ג.     המלאכות בבעלי חיים (2)

ד.    היכן היתה בשבת מלאכת קשירה (3)

 

לפרטים תגובות והערות: a7653733@gmail.com