אאא

פרק יב הבונה

דף קב

א.      הבונה כל שהוא חייב וכן מסתת מכה בפטיש וקודח. ואמרינן כל שהוא למאי חזי 1. להו''א למחטין, ודחי דמחליד. 2. פטפוטי כירה קטנה, ודחי דזהו דרך עניים. 3. למסקנא לנקב קטן.

ב.      מתי איכא חיובא על בניה בלבנים 1. בשורה התחתונה, בעינן צדודי ועפרא. 2. באמצע צריך גם טיט. 3. בעליון סגי בהנחה.

ג.       רב מחייב משום בונה ולשמואל מכה בפטיש, המקרים והצריכותא 1. מסתת, הוי דרך בנין. 2. העושה נקב בלול תרנגולים, כיון שנעשה באויר. 3. עיל שופתא בקופינא, וקמ''ל דשמואל פליג. 4. קודח לרב הוי כבונה, ולשמואל שמשאיר את המסמר.

ד.      מדוע המכה בקורנס על הסדן בשעת מלאכה חייב 1. להו''א כיון שמאמן את ידו, וקשיא דא''כ הרואה מלאכה יתחייב. 2. למסקנא משום שכך עשו מרדדי הטסים במשכן.

 

שאלות לחזרה ושינון

א.    כל שהוא למאי חזי (3)

ב.    החיוב על בניה בלבנים (3)

ג.     המח' בחיוב מכה בפטיש, והצריכותא (4)

ד.    מדוע המכה על הקורנס חייב (2)

 

לפרטים תגובות והערות: a7653733@gmail.com