אאא

דף קד

א.      משמעות אותיות הא-ב וסדרם 1. אלף בינה גמול דלים. 2. הגומל חסדים רודף אחרי העני ונותן לו בצנעה, ועל העני להמציא לו את עצמו. 3. העושה כן ה' זן חן מטיב נותן ירושה קושר לו כתר לעוה''ב. 4. מאמר פתוח וסתום. 5. נאמן כפוף ופשוט. 6. סמוך עניים או עשה סימנים בתורה לקנותה. 7. פה פתוח וסתום. 8. צדיק כפוף ופשוט, ואתי לענוה יתירה. 9. ה' לא יכול להסתכל ברשע, ואם יחזור יקבל כתר ויעלה דרך רגל הקוף. 10. שקר אינו עומד והאמת קיימת.

ב.      משמעות גימטריית האותיות 1. א''ב, אלף בינה כדלעיל. 2. א''ת ב''ש, אותי עזב, או אם אתה בוש. 3. אח''ס בט''ע, אני חס שבעטו בניאוף. 4. א''ל ב''ם, אוליכם לגן הדס.

ג.       חיובי כתיבה 1. חייב בכל דיו שרושם כגון סם וסיקרא. 2. היכן ששתי האותיות נקראים יחד, ואפילו כתב אות אחת בטבריא ואחת בציפורי כיון שיכול לקרבם בלא קציצה. 3. הכותב על בשרו חייב, והמשרט מחלוקת. 4. כתב ע''ג כתב, לר''י חייב ולרבנן פטור. 5. הכותב אות אחת להשלים ספר חייב לכו''ע. 6. הגיה ועשה שתי אותיות מאות אחת חייב. 7. נתכון לכתוב אות אחת ועלו ב' אותיות פטור כשצריכים זיוני. 8. כתב נוטריקון, לריב''ב חייב ולרבנן פטור. 9. כתב בהעלם אחד חייב, ובשתי העלמות פליגי האם יש ידיעה לחצי שיעור.

ד.      התיבות שנדרשות נוטריקון 1. א"ב המו"ן, אב בחור חביב מלך ותיק נאמן. 2. אנכ"י, אנא נפשי כתבית יהבית, או אמירה נעימה, ולמפרע יהיבה כתיבה. 3. יר"ט ראה ראתה נטתה. 4. כרמ"ל כר מלא. 5. קללה נמרצ"ת, נואף מואבי רוצח צורר תועבה. 6. נצטד"ק, נכונים צדיקים טהורים דכים קדושים.

הדרן עלך פרק הבונה

 

שאלות לחזרה ושינון

 

Ï דף קד

א.    משמעות אותיות הא-ב וסדרם (9)

ב.    משמעות גימטריית האותיות (4)

ג.     חיובי כתיבה (9)

ד.    התיבות שנדרשות נוטריקון (6) הדרן!

 

לפרטים תגובות והערות: a7653733@gmail.com