אאא

דף קי

א.      רפואת הנפגע מנחש 1. למי שבלע, שיאכל כישות במלח וירוץ שלש מילין. 2. הננשך ע''י נחש, יביא עובר חמורה לבנה שאינו טריפה ויקרענו ויניח ע''ג ההכשה, ולפורץ גדר לא מהני. 3. מי שנכרך עליו נחש, יכנס למים ויסירנו ממנו ע''י כלי וישליכנו למים. 4. מי שמקנא בו נחש, ידלג ממקומו וישן בחוץ ויקשור למטתו ארבע חתולים שיאכלוהו. 5. מי שנחש רודף אחריו, ירוץ בין החולות. 6. אשה, ע''מ לדעת אם מקנא בה שתזרוק אליו את בגדיה, ואם מקנא בה תשמש לפניו וי''א שתזרוק עליו משערותיה וצפרניה. 7. נכנס בה, תפסע מעל שתי חביות ויביא יין ותחלי ובשר שמן על גחלים ויוציאהו בצבת וישרפו את הנחש, דאל''כ יחזור אליה.

ב.      רפואת זבה ואמירת קום מזוביך 1. תלתא מכוס עיקרין ביין. 2. שלשה קפיזי בצלים ביין. 3. להושיבה בפרשת דרכים ולתת לה כוס יין ולבעתה. 4. לבשל אגרוף של כמון כרכום ותלתן ביין. 5. לשוף אותה בשישים מגופות של חבית. 6. לבשל עשב פשטינא ביין ולשרוף אותה. 7. אפר של חרנוגא ותשאנו בבלאי בגדי פשתן בקיץ וצמר גפן בחורף. 8. יחפור שבע בורות וישרוף בהם שבע זמורות ערלה ותשב בכל אחד. 9. לסוכה בסולת מחציה ומטה. 10. אפר של ביצת נעמיתא, ותשאנו בבלאי בגדים. 11. לפתוח חבית עבורה. 12. שתשא שעורה הנמצאת בגללי פרדה לבנה ג' ימים ותפסיק לעולם.

ג.       רפואת ירקונא 1. מכוס עיקרין במשקל זוז שרף גביא גילא וכרכום ולשחוק ביחד ולשתות שתים בשיכר ומיעקרא. 2. ראש לבשל שיבוטא מלוח בשיכר. 3. לשוף בציר חגבים עופות במקום חם. 4. לבשל תלתא קפיזי תמרים שעוה ואהלא בשכר. 5. ליתן בראש החולה באמצעו דם מאפו של עייר. 6. לבשל בשיכר ראש של איל כבוש. 7. לקרוא דבר אחר מנומר וליתנו על הלב. 8. לאכול כרתי שגדל באמצע הערוגה.

 

שאלות לחזרה ושינון

א.    רפואה הנפגע מנחש (7)

ב.    רפואת זבה וקום מזוביך (12)

ג.     רפואת ירקונא (8)

 

לפרטים תגובות והערות: a7653733@gmail.com