אאא

דף קכו

א.      טלטול פקק החלון, רבי אליעזר מתיר רק אם קשור ותלוי ולרבנן א''צ, ופליגי בהוספה על אהל עראי ביו''ט ושבת. והדיעות לרבנן 1. לרב כהנא לרבנן א''צ קשור וסגי במתוקן לכך, וכרשב''ג דנועל בקנה מתוקן. 2. לרבי ירמיה רבנן בעו קשור אבל א''צ תלוי, וכמו נגר הנגרר אליבא דרבי יהודה. ומייתי דדעת לרבי יוחנן דסגי מתוקן וא''צ קשור וכרשב''ג, אבל בחריות בעי שיקשר ולא סגי שיחשוב ודלא כרשב''ג.

ב.      דיני כיסוי 1. של קרקעות לכו''ע בעינן בית אחיזה. 2. של כלים א''צ בית אחיזה. 3. דעת רבי יוסי דכלים שחברן בקרקע גזרינן אטו קרקע ות''ק לא גזר, או פליגי האם כיסוי תנור דינו ככיסוי קרקע או כלים.

הדרן עלך כל הכלים

 

שאלות לחזרה ושינון

דף קכו

א.    המח' בפקק החלון, והדיעות לרבנן (2)

ב.    דיני כיסוי (3) הדרן!

 פרק י''ח מפנין

דף קכז

א.      שרי לפנות ארבע וחמש קופות, לרבי יהודה ארבע מתוך חמש אבל באוצר אסור להתחיל משום מוקצה, ולר''ש שרי לפנות אפי' יותר אלא שאסור לגמור את האוצר שמא ישוה גומות. והאיבעיות 1. להו''א פליגי האם עדיף למעט בהילוך ולא במשוי, ולמסקנא לכו''ע עדיף למעט בהילוך. 2. מפנה לפי האורחין ולא רק ד' וה'. 3. בעי האם אחד מפנה לכולם או שכל אחד מפנה לעצמו.

ב.      הדברים שאדם אוכל פירותיהם בעוה''ז והקרן קיימת לעוה''ב 1. הכנסת אורחין ואמרינן דגדולה מהשכמת ביהמ''ק וכן מהקבלת פני שכינה. 2. בקור חולים. 3. עיון תפלה. 4. השכמת ביהמ''ד. 5. המגדל בניו לת''ת. 6. הדן את חבירו לכף זכות. 7. כיבוד אב ואם. 8. גמילות חסדים. 9. הבאת שלום בין אדם לחבירו. 10. תלמוד תורה כנגד כולם.

ג.       הדן חבירו לזכות דנין אותו לזכות, והמעשים 1. שכיר שעבד שלש שנים ובקש שכרו ודן לכף זכות: מעות לפרקמטיא, פירות לא מעושרות, בהמה מושכרת, קרקע מוחכרת, וכרים וכסתות שהקדיש כל נכסיו. 2. חסיד שפדה ריבה ובמלון השכיבה מרגלותיו משום תלמיד שאינו בדוק, ולמחרת טבל מפני שראה קרי עקב טורח הדרך. 3. ר' יהושע אצל המטרוניתא, חלץ תפילין כדי שלא יכנסו במקום טומאה, נעל הדלת משום דבר מלכות, וטבל כי ניתזה צינורא מפיה.

ד.      אילו פירות שרי לפנות בשבת והקמ''ל 1. תרומה טהורה, אף שהיא אצל ישראל. 2. דמאי, דיכול להפקיר נכסיו וחזי לעניים. 3. מעשר ראשון, שהקדימו בשבלין. 4. מעשר שני והקדש שנפדו, ולא נתן חומש. 5. תורמוס יבש, אבל לא לח כיון שהוא מר.

ה.     אילו פירות אסור לפנות בשבת 1. טבל, מדרבנן. 2. מעשר ראשון, שהקדימו בכרי ונתחייב בתרומה גדולה. 3. מע''ש והקדש שלא נפדו כהלכתן. 4. גבי לוף וחרדל, פליגי בבע''ח שאינם מצוים אבל ישנם רק אצל עשירים, ולרשב''ג שרי דקסבר כל ישראל בני מלכים הן.

• עשו לייק לעמוד הפייסבוק של 'כיכר השבת' ותישארו מעודכנים

ו.        המ''ד דכל ישראל בני מלכים 1. רשב''ג שמתיר לטלטל מאכל עורבים ונעמיות. 2. רבי שמעון שמתיר לסוך שמן ורד ע''ג מכה. 3. רבי ישמעאל ור''ע שא''א להפשיט אדם מאיצטלא יקרה שיש לו, כיון שכל ישראל ראויין לאותה איצטלא.

 

שאלות לחזרה ושינון

דף קכז

א.    המח' מהו ארבע וחמש קופות, והאיבעיות (3)

ב.    הדברים שאוכל בעוה"ז והקרן קיימת לעוה"ב (10)

ג.     המעשים בלדון לכף זכות (3)

ד.    אילו פירות שרי לפנות בשבת, והקמ"ל (5)

ה.    אילו פירות אסור לפנות בשבת, ומדוע (4)

ו.      המ"ד דכל ישראל בני מלכים הן (3)

 

לפרטים תגובות והערות: a7653733@gmail.com