אאא

דף קלב

א.      מנין שמילה דוחה שבת 1. וביום השמיני ימול, ואפילו בשבת. 2. בעי למימר דקרא מחלליה מות יומת לא נאמר על מילה דידעינן דמילה דחיא שבת בק''ו מצרעת שדוחה עבודה ונדחית מפני מילה, ודחי דשבת חמורה בעונשין והטעם שלא עובד בצרעת זהו משום דגברא לא חזי, לכן צריך קרא וביום.

ב.      אמרינן דמילה אפילו בבהרת, וקרא דהשמר בנגע הצרעת זהו בשאר מקומות. ומנין 1. מהא דמילה דחיא שבת כ''ש דדוחה בהרת, ודחי דצרעת חמירא משבת שהרי דוחה עבודה שדוחה שבת. 2. מילה דחיא צרעת מכיון דעשה דוחה ל''ת, ודחי דבעידנא שעוקר את הלאו לא מקיים את העשה, או דיש בצרעת נמי עשה ול''ת. 3. בעי למימר דמצורע אינו עובד לא משום שצרעת חמורה אלא שאינו ראוי לעבודה ולא מהני שיקוץ את בהרתו משום דמחוסר טבילה, ודחי מנגעים טהורים. 4. למסקנא פליגי ילפינן מהפסוק שנאמר בשר או בק''ו משבת.

ג.       ידעינן דמילה דוחה צרעת דכתיב בשר גבי מילת גדול ובמילת קטן, והמקור לדחיית צרעת בבינוני 1. לאביי אתי בצד השוה. 2. לרבא מילה בזמנה א''צ קרא דאתיא בק''ו משבת, לכן קרא דקטן אתי לבינוני.

 

שאלות לחזרה ושינון

א.    מנין שמילה דוחה שבת (4)

ב.    מנין דמילה אפילו בבהרת (4)

ג.     המקור לדחיית צרעת בבינוני (2)

 

לפרטים תגובות והערות: a7653733@gmail.com