אאא

פרק כ''א נוטל

דף קמב

א.      טלטול תינוק 1. נוטל אדם את בנו ואבן בידו כשיש לתינוק גיעגועין עליו ואיכא סכנה, אבל אם יש ביד הבן דינר אסור שמא יפול וירים לו. 2. המוציא תינוק וכיס תלוי בצוארו, בחי חייב משום כיס דחשיב אבל חי נושא את עצמו, ובמת פטור כר''ש דמלאכה שאצל''ג והכיס מבטלו.

ב.      דיני כלכלה 1. כלכלה והאבן בתוכה איירי בפחותה דהוי דופן ומלאה פירות המיטנפין שא''א לשפכן. 2. תרומה טהורה עם טמאה שרי בטהורה למטה דאל''כ יקח הטהורה, ובטהורה למעלה שרי בנוטל את הכלכלה לצורך מקומה.

ג.       רבי יהודה שרי להעלות בשבת את המדומע, ומפרשינן אמאי לא הוי מתקן 1. להו''א כרבי אליעזר דבמדומע התרומה בעינא קיימא, ודחי דלא קאמר לקולא. 2. כר''ש שמתיר אם לא הספיק להגביה, ודחי דפליגי בנפל זה אחר זה האם הראשון כבר התבטל. 3. כר''ש בן אלעזר דנותן עיניו בצד זה ואוכל בצד אחר, ור''י עדיפא מיניה ומיקל דאף להעלות שרי.

ד.      דיני בסיס 1. אבן ע''פ חבית, אם הניחה הוי בסיס ובשוכח שרי להטות, ואם היתה בין החביות או ליד כלים הנשברים מגביה ומטה והאבן נופלת, וטרחינן בהתירא דמכיון שא''א להגיע ליין בלי האבן הוי כפסולת מרובה על האוכל. 2. מעות ע''ג הכר שרי לנער בשוכח, מניח הוי בסיס ואסור, ובצריך למקומו נוטל הכל.

• עשו לייק לעמוד הפייסבוק של 'כיכר השבת' ותישארו מעודכנים

ה.     שרי טלטול ע''י ככר או תינוק, וההתרים 1. לרבא שרי גם עבור ארנקי. 2. למר זוטרא רק בשוכח. 3. לרב אשי שרי רק למת. 4. אביי ורבא טלטלו באגב, ואמרינן דהיה מותר להם לטלטל להדיא אלא שאדם חשוב צריך להחמיר על עצמו מפני הרואים.

 

שאלות לחזרה ושינון

א.    טלטול תינוק (2)

ב.    דיני כלכלה (2)

ג.     כיצד רבי יהודה שרי להעלות מדומע בשבת (3)

ד.    דיני בסיס (2)

ה.    ההתירים בטלטול אגב היתר (4)

לפרטים תגובות והערות: a7653733@gmail.com