אאא

דף קמג

א.      להעביר מהשלחן 1. ב''ש וב''ה פליגי אי שרי להעביר מהשלחן או מנער את כל הטבלא, והגירסא במשנה דב''ה לחומרא אבל קי''ל דב''ש לחומרא. 2. פירורין, אתי כרבי יוחנן שפירורין כזית אסור לאבדן ביד. 3. מעבירין שיער של אפונין, כר''ש דלית ליה מוקצה, וסיפא שאוסרת בספוג שאין לו עור בית אחיזה אתיא נמי כר''ש משום פסיק רישא.

ב.      גרעיני תמרה ארמייתא מותר לטלטלן כיון שראויות אגב אימן, ופרסייתא אסור, אלא 1. מטלטל אגב לחם, דשרי להשתמש בלחם. 2. מטלטל אגב כלי מים. 3. עושה כגרף של רעי, ודחינן דאסור לעשות גרף לכתחילה. 4. זורק בלשונו. 5. זורקם לאחורי המיטה.

הדרן עלך נוטל

 

שאלות לחזרה ושינון

א.    הדינים בהעברה מהשלחן (3)

ב.    טלטול גרעיני פרסייתא (5) הדרן!

 

לפרטים תגובות והערות: a7653733@gmail.com