אאא

דף קנד

א.      הדיעות מהו עונש המחמר 1. לרמי בר חמא בשוגג חטאת ובמזיד סקילה, שנאמר לא תעשה כל מלאכה אתה ובהמתך, ואיכא חטאת בלי סקילה בתחומין אליבא דר''ע דבמחמר לרבי יוסי, וקשיא דאינו דומה לע''ז שהרי לא עושה מעשה בגופו. 2. לרב זביד בשוגג פטור ובמזיד חייב סקילה. 3. לרבי יוחנן פטור מסקילה כיון שאינו כע''ז, וליכא מלקות כיון דהוי לאו שניתן לאזהרת מיתת ב''ד או מיתורא דבהמתך.

ב.      היתה בהמתו טעונה כלי זכוכית 1. כלים ראויים מותר ליטול. 2. בכלים שאינם ראויים מניח תחתיהם כרים, ואינו מבטל כלי מהיכנו בשליפי זוטרי. 3. בזכוכית שעומדת לכך מניח להם להשבר, אף דהוי הפסד מועט.

ג.       חמורו של ר''ג היתה טעונה דבש בשבת ולא פירקה עד למוצ''ש ומתה החמור, ומפרשינן 1. בדבש שהדביש ואינו ראוי לאכילה. 2. לא התיר את החבלים, שלא יסדקו הנודות. 3. לא נתן ע''ג כרים מכיון שמיטנפי. 4. לא חש לצער החמור, דקסבר צער בע''ח אינו דאורייתא.

ד.      לרבה צדדין שרי דרבנן לא גזרו, ומייתי 1. מתיר החבלים והשקים נופלים, ודחי דאיירי בטבעת או בחבל ואינו צדדין. 2. בסוכה שתים בידי אדם וא' באילן אין עולין לה ביו''ט דהוי צדדין, ודחי דאיירי שכפה את האילן עצמו. 3. שלש בידי אדם עולין לה ביו''ט, איירי שהאילן הוא דופן בעלמא. 4. מח' תנאים אי עולין ביו''ט לסוכה באילן נחלקו בצדדין, ודחי דפליגי בצדי צדדין, ולהלכה צדדין אסירי וצדי צדדין שרי.

 

שאלות לחזרה ושינון

דף קנד

א.    מהו עונש המחמר (3)

ב.    הדינים בבהמתו טעונה כלי זכוכית (3)

ג.     המקרה בחמורו של ר"ג, ומאי טעמא (3)

ד.    דין צדדין, והשמועות (4)

דף קנה

א.      מתירין פקיעי עמיר ומפספסין כיפין ולא זירין, ומפרשינן 1. לרב הונא פקיעין קשורים בשתי מקומות וכיפין בשלש ושרי למטרח באוכלא, אבל זירין דארזא אסור כיון דהוי לשוויי אוכלא. 2. לרב יהודה זירין תלת ואסור למטרח באוכלא, וכיפין הוו דארזא ושרי לשוויי אוכלא.

ב.      נחלקו האמוראים האם מותר בשבת לשוויי אוכלא, והשמועות 1. אין לרסק חרובין, לר''י רכיכי ולר''ה באקושי ולשוויי אוכלא. 2. שרי לרסק חרובין לבהמה דקה אבל לא לגסה, אתיא רק כר''ה דפליגי במטרח באוכלא, ולר''י איירי בגסה דדייקא באכלה, וקשיא דברישא קאמר בין דקה בין גסה. 3. מחתכין דלועין לפני הבהמה, לר''ה רכיכי דשרי למטרח באוכלא, ולר''י בקשין. 4. מפרכין תבן, לר''י בתבנא סריא דהוי אשוויי אוכלא.

• עשו לייק לעמוד הפייסבוק של 'כיכר השבת' ותישארו מעודכנים

ג.       האכלת בעלי חיים 1. המראה אסורה, וזהו בכלי או למקום שא''א להחזיר ומאכילה כשהיא רבוצה ופוקס את פיה ומאכילה כרשינין ומים בבת אחת. 2. הלעטה שריא, במקום שיכולה להחזיר או ביד, ומאכילה מעומד ונותן כרשינים ומים בפני עצמן.

ד.      החילוק בהאכלת יונים 1. רק מקום שיכולים להחזיר שרי. 2. י"א דשרי רק ליתן לפניהם. 3. באין מזונותם עליך אסור לגמרי.

 

שאלות לחזרה ושינון

 דף קנה

א.    דיני מתירין ומפספסין, ומהו (2)

ב.    המח' באשוויי אוכלא בשבת, והשמועות (3)

ג.     האכלת בעלי חיים בשבת (2)

ד.    החילוק בהאכלת יונים (3)

 

לפרטים תגובות והערות: a7653733@gmail.com