אאא

דף ג

*מקצת למעלה. *אמה לחומרא.

א.     מקצת בתוך עשרים ומקצת למעלה מעשרים בסוכה ובמבוי 1. לל"ק דרבה במבוי כשר ובסוכה פסולה, להו"א בסוכה אמרינן קלוש ובמבוי נעשו כשפודין של מתכת, ולמסקנא מבוי דרבים מדכרי אהדדי משא"כ סוכה דיחיד, או דמבוי דרבנן משא"כ סוכה דאורייתא. 2. לל"ב דרבה במבוי פסול ובסוכה כשירה, והטעם דיחיד רמי אנפשיה משא"כ רבים הוי כקדירה דבי שותפי, או דמבוי שהוא מדרבנן צריך חיזוק משא"כ סוכה. 3. לרבה בר רב עולא במבוי וסוכה פסול. 4. לרבא בתרוייהו כשר דחלל סוכה ומבוי תנן, ומייתי ראיה מפתח ההיכל ומלמטה מעשרה.

ב.     במדידת אמה יש ללכת לחומרא, והשינוי לפי אביי בין חמשה לששה טפחים, ולרבא בין שוחקות לעציבות באמה בת ששה. והדינים 1. במבוי בעינן אמה קטנה לגבהו דעשרים אמה ולפירצה דבעשר אמות. ומשך מבוי בעינן ארבע אמות גדולות, וקאמר רוב אמות של מבוי או כמ"ד משך מבוי בארבעה טפחים. 2. בסוכה בעינן אמות קטנות לגובה עשרים אמה ולדופן עקומה דבארבע אמות, ולענין משך סוכה בארבע אמות גדולות או כמ"ד שבעה טפחים. 3. אמה כלאים באמה גדולה לענין קרחת הכרם כשחרב מאמצעיתו דלב"ש כ"ד ולב"ה ט"ז אמה, ולמחול הכרם בינו לגדר דלב"ש ט"ז ולב"ה י"ב אמה וכרם הנטוע רצופין בארבע אמות דלר"ש אינו כרם זהו באמות קטנות או כרבנן דהוי כרם. 4. במזבח היו היסוד הסובב הקרנות ומזבח הזהב באמות קטנות, ומייתי דרשב"ג קאמר דכל אמות שאמרו חכמים בכלאים באמה בת ששה. ואמרינן דאביי קאמר כרשב"ג ודלא כת"ק, ולרבא רשב"ג מפרש את דברי ת"ק ואתי למעוטי אמות המזבח. 5. במקדש אמת בנין היתה בת ששה, ואמת כלים אליבא דר"י היתה בת חמשה טפחים.

 

 

שאלות לחזרה ושינון

א.    מקצת למעלה מעשרים בסוכה ובמבוי (4)

ב.    מדידת אמה וחילוקי הדינים (5)

 

לפרטים תגובות והערות: a7653733@gmail.com