אאא

דף ד

*שיעורין חציצין ומחיצין. *ארץ חטה.

א.     אמרינן דשיעורין חציצין ומחיצין הלכה למשה מסיני ומפרשינן 1. השיעורין שנלמדו מהפסוק ארץ חטה ושעורה כדלקמן, והוו דרבנן ואסמכוה אקרא. 2. חציצין הוי דאורייתא שנאמר את בשרו שלא תהא חציצה, וכן שיער נלמד מהפסוק את בשרו ואתי לדבר הטפל לבשרו זהו שיער, ולמסקנא לחציצה ברובו המקפיד דחכמים גזרו במיעוטו המקפיד או ברובו שאינו מקפיד. 3. מחיצות לפי ר"י דאמת כלים בת חמשה, ולר"מ שכל האמות היו בינוניות אתיא ההל"מ לגוד ולבוד ודופן עקומה.

ב.     דרשות הפסוק ארץ חיטה לשיעורין 1. חטה, שהשוהה בבית המנוגע כדי אכילת פת חטין נטמא. 2. שעורה, עצם כשעורה מטמאת במגע ומשא. 3. גפן, רביעית יין לנזיר. 4. תאנה, כגרוגרת להוצאה בשבת. 5. רמון, נקב בכלי עץ. 6. זית, רוב שיעורין של אכילה וטומאה. 7. תמרים, ככותבת הגסה ביו"כ.

 

 

שאלות לחזרה ושינון

א.    הלכה למשה מסיני ואהיכא (3)

ב.    דרשות הפסוק ארץ חטה לשיעורין (7)

 

לפרטים תגובות והערות: a7653733@gmail.com