אאא

דף יד

*הקורה. *רואין לר"י. *ים שלמה. *לחיים.

א.      דיני הקורה 1. רחבה טפח כדי לקבל אריח לרחבו דהוי טפח ומחצה, ורביע טפח מכל צד מלבין בטינא. 2. לת"ק צריך שתהא בריאה לקבל אריח ולרבי יהודה א"צ, ברחבה ארבעה טפחים לכו"ע א"צ בריאה, ומעמידי הקורה לרבה בר רב הונא א"צ להיות בריאים כדי לקבל קורה ואריח ולרב חסדא צריך. 3. הניח קורה ופרס על גבה מחצלת שגובהה מהקרקע שלשה טפחים לא מהניא, כיון שהקורה לא נראית והמחיצה פסולה. 4. ניתן לצרף ע"י לבוד שתי קורות שיוצאות משני הכתלים, וצירוף שתי קורות המתאימות לת"ק אם יש ביניהן פחות מטפח ולרשב"ג עד שלשה טפחים.

ב.      לרבי יהודה אמרינן רואין והקמ"ל 1. בקורה שאינה בריאה, וקמ"ל בשל קש אף שאין במינה בריאה. 2. בעקומה כלפי למעלה מעשרים אמה או למטה מעשרה טפחים או חוץ למבוי, רואין כל שאילו תנטל העקמימות ותעמוד כשירה, וקמ"ל דמחוץ למבוי לא גזרינן שמא ימשך אחריה. 3. עגולה רואין כאילו מרובעת, וקמ"ל דכל שיש בהקיפו שלשה טפחים יש ברחבו טפח. 4. קורה אחת גבוהה ואחת נמוכה בתוך הכשר מבוי, רואין כאילו הן שוות.

ג.       ים שעשה שלמה המלך בבית המקדש 1. קוטרו היה עשר אמות בעיגול והקיפו שלשים אמה, מכאן שכל שיש בהקיפו שלשה טפחים יש ברחבו טפח, והעובי לא נחשב להו"א כיון שהיה דק ולמסקנא דנמדד מבפנים. 2. הים החזיק ששת אלפי סאין מים ואמרינן שהם כשיעור מאה וחמישים מקואות טהרה של ארבעים סאה, וקשיא האם כולו היה מרובע איכא טפי ואם כולו עגול יש פחות. ולמסקנא שלש אמות התחתונות היו מרובעות ונכנסו בהם מאה מקוואות, ושתי האמות העליונות היו עגולות ונכנס בהם חמשים מקואות. 3. הים הכיל אלפים בת שהם ששת אלפי סאים, והא אמרינן שהכיל שלשת אלפי בת זהו עם הגודש ששיעורו שליש מבחוץ וכדאשכחן גבי תיבה הבאה במדה.

ד.      דיני לחיים 1. גובהן עשרה טפחים ורחבן ועבין כל שהוא, ולרבי יוסי רחבן שלשה טפחים. ונחלקו אם הלכה כמותו בלחיים ובהילמי, כיון דרבי קאי כוותיה וכן נימוקו עמו, ולמסקנא בכל שהוא דהכי עמא דבר בלחיים ובברכת שהכל. 2. עשה לחי לחצי מבוי הותר חציו, וקמ"ל דלא חיישינן שמא יבא להשתמש בכולו. 3. לחי שהגביהו מהקרקע או הרחיקו מהכותל שלשה טפחים, פסול אפילו לרשב"ג דאית ליה לבוד בארבעה טפחים, כיון דהוי מחיצה שהגדיים בוקעין בה. 4. לר"מ בדבר שאין בו רוח חיים לא עושים לחי למבוי, דופן לסוכה, פסין לביראות וגולל לקבר, דקסבר מחיצה העומדת ברוח אינה מחיצה.

 

שאלות לחזרה ושינון

א.    דיני הקורה (4)

ב.    לרבי יהודה אמרינן רואין, ומאי קמ"ל (4)

ג.     ים שעשה שלמה בביהמ"ק (3)

ד.    דיני לחיים (4)

 

לפרטים תגובות והערות: a7653733@gmail.com