אאא

דף כד

*פנים חדשות. *היקף לדירה. *רחבה מבוי שביל ונהר.

א.     פנים חדשות באו לכאן 1. סנדל שנפסקה אחת מאזניו ותקנו כאשר נפסק השני נטהר מטומאת מדרס. 2. צירוף כלי בעלי בתים שניקבו שיעורן כרימונים, ילפינן מסנדל דה"ה אף בניקב כמה פעמים כמוציא זית וסתמו. 3. קרפף יותר מב"ס שלא הוקף לדירה מהני לפרוץ בו פרצה יותר מעשר ולגדרו ולהעמידו על עשר, ומינייהו ילפינן דמהני אף ע"י שפרץ אמה וגדר אמה עד שהשלימו ליותר מעשר.

ב.     מה נחשב היקף לדירה 1. רחבה שאחורי בתים, אם הוקפה ואח"כ נפתחה לבית אין מטלטלין בה אלא בארבע אמות, ואם נפתח ואח"כ הוקף שרי ואפילו שיש בה גורן. 2. קרפף יותר מב"ס שהוקף לדירה ונתמלא מים אם ראוין לתשמיש הוו כנטעים ושרי, ולהו"א צריך שלא יהיה בעומקו יותר מב"ס, ונדחה מידי דהויא אכריא דפירי.

ג.      תקנת רחבה יותר מב"ס שראשה אחד פתוח למבוי וצדה השני פתוח לשביל של כרמים שגרים בו ומסתיים בגודא דנהרא, ואמרינן איך אפשר להתיר לכולהו 1. מחיצה ע"ג גודא דנהרא א"א, דהויא מחיצה ע"ג מחיצה. 2. צוה"פ בפתח השביל של כרמים א"א, דגמלים יורידוהו. 3. לאביי יש לעשות לחי בפתח השביל של כרמים ומהני לרחבה במיגו, ודחינן שיאמרו דבעלמא לחי מועיל לשביל של כרמים. 4. לרבא יעשו לחי לפתח שכלפי המבוי ומהני לרחבה במיגו אבל אין תקנה לשביל של כרמים. ולכן מותר לטלטל במבוי וברחבה, וממבוי לרחבה פליגי אי שרי דהא ליכא דיורין או דאסור שמא יהיו בה דיורין ויבואו לטלטל.

שאלות לחזרה ושינון

א.    היכן אמרינן פנים חדשות באו לכאן (3)

ב.    מה נחשב היקף לדירה (2)

ג.     תקנת רחבה הפתוחה למבוי ולשביל ומ"ט (4)

 

לפרטים תגובות והערות: a7653733@gmail.com