אאא

דף כח

*ירקות בעירוב וברכה. *השיעורין.

א.      מערבין בפעפועין וחלגלוגות וגודגדניות ולא בחזיז וכפניות, ומפרשינן את דיני הירקות 1. גודגדניות ממעטין את הזרע ומותרים למרובי בנים אם לא הוקשו לזרע, ושרי לערב דווקא באופן זה, או בכל גווני הואיל וראוי לאחריני, או בשל מדי שהן יפות. 2. אין מערבין בחזיז, להו"א היינו בא"י אבל בבבל מערבין כיון שדרכן לאכלן, ולמסקנא בגדל בגינה. וברכתו בורא פרי האדמה, וי"א שהכל כיון שלא נגמר הפרי אף שגדל מהקרקע. 3. זרע גרגיר חייב במעשר, שכאשר לא היה פלפלין היו שוחקין אותו ומטבילין בו את הצלי. 4. ברכת כשות בורא האדמה כיון שהיא גמר הפרי, וגדל גם מהקרקע ולא רק מהאויר שהרי אם נקצצת מתה. 5. אין מערבין בכפניות, והא דאמרינן שהם כמו פרי לכל דבריהם אלא שפטורות ממעשר, להו"א בדניסחני ולמסקנא הואיל וראויין למתקן ע"י האור וכדאמרינן גבי שקדים המרים. 6. קור של דקל לכו"ע ניקח בכסף מעשר, ולת"ק מטמא טומאת אוכלין ולרבי יהודה הרי הוא כעץ לכל דבריו. ואיכא בינייהו להו"א שלקו וטגנו ודחי דלכו"ע מטמא, ולמסקנא האם ברכתו בורא פרי האדמה כיון שהוא אוכל, או שברכתו שהכל כיון שסופו להקשות ולא נוטעים דיקלא עבור זה.

ב.     השיעורים דחשיבי לעירוב 1. כמלא היד בכשות. 2. וכן ירקא דקליא. 3. פולין לחין, וכן אמרינן דאין מערבין בתרדין לחין ודווקא בבשיל ולא בשיל. 4. חזיז, כמלא אגודת ירק. 5. תפוחים בקב, כיון דלא חשיבי. 6. לפי גורסק בר דרי משמיה דרב: עוכלא תבלין. 7. ליטרא ירק. 8. עשרה אגוזין. 9. חמשה אפרסקין. 10. שני רמונים. 11. אתרוג אחד. 12. לרב יוסף רב קאי על משנה זו שמוזכר בה יין, וקאמר חצי קב חטין. 13. קב שעורין. 14. קב וחצי כוסמין. 15. קב גרוגרות. 16. מנה דבילה, ולר"ע פרס. 17. חצי לוג יין רגיל, ולר"ע רביעית. 18. רביעית שמן, ולר"ע שמינית. 19. יין מבושל, כדי לאכול בו. 20. חומץ, רביעית לטבל בו ירק כשיעור שתי סעודות, או ירק הנאכל בשתי סעודות. 21. זיתים, כדי לאכול בהם שני סעודות. 22. וכן בצלים באימהות, אבל בעלים מסוכן אם לא איבציל זירתא ולא שתה אח"כ שכר מפני נחש שבו. 23. שכר, להו"א שני לוגין דבעינן פי ארבע מיין, ולמסקנא סגי בשני כוסות דחשיבי. 24. תמרים חיים בקב דילפינן מגרוגרות ואמרינן דתמרים עדיפי ומשמע שמעלתם בשווי, ודחי דזהו משום דקפיץ עליה זבינא. 25. שתיתא דמעלי לליבא ב' תרוודין או ב' מדות דפומבדיתא. 26. לפתן, לאכול בו שני סעודות. 27. מה שאינו לפתן, בעינן כשיעור לאכול ממנו שני סעודות. 28. בשר חי, לאכול ממנו. 29. בצלי לרבה שיעורו כדי לאכול בו, ולרב יוסף כדי לאכול ממנו ויליף מפרסאי שאוכלים בשר בלא לחם, וקשיא דאינם רובא דעלמא ולכן לא אזלינן בהא לחומרא. 30. ביצים חיות שתים.

 

שאלות לחזרה ושינון

א.    דיני הירקות לגבי עירוב מעשר וברכות (6)

ב.    השיעורין דחשיבי לעירוב (30)

 

לפרטים תגובות והערות: a7653733@gmail.com