אאא

דף לה

*אבד המפתח. *עירוב שהוזק וספק.

א.     נתן עירובו במגדל ואבד המפתח, לת"ק הוי עירוב ולרבי אליעזר כל זמן שלא יודע שהמפתח במקומו אינו עירוב, ומקשינן הרי הוא במקום אחד ועירובו במקום אחר. ומפרשינן מהו האופן 1. מגדל של לבנים בלא טיט וכר"מ שמתיר דקסבר פוחת לכתחילה ונוטל ולפי"ז איירי דווקא ביו"ט ובשבת אליבא דר"א אם נמצא המפתח בעיר הוי עירוב כר"ש דהכל רשות אחת ובשדה אינו עירוב. 2. במגדל של עץ דלת"ק דינו ככלי ואין בנין וסתירה בכלים ולר"א הוי אהל ואסור לסתרו ובמחלוקת התנאים גבי זב שהקיש ע"ג מגדל, ודחי דהתם נחלקו ברעדה מחמת כחו האם נחשב כחו והוי היסט. 3. למסקנא איירי שנעול וקשור בחבל וצריך סכין לחתכו, ור"א סובר כרבי נחמיה דקסבר אין כלי ניטל אלא לצורך תשמישו המיוחד.

ב.     עירוב שהוזק מבעו"י אינו עירוב ומשחשיכה ה"ז עירוב ובספק לרבי מאיר ה"ז חמר גמל ולרבי יוסי ספק עירוב כשר. המקרים ומאי קמ"ל 1. נתגלגל חוץ לתחום ואיירי שמרוחק ממנו יותר ארבע אמות, וקמ"ל דאינו עירוב אפילו שאינו מכוסה והרוח יכולה להביאו. 2. נפל עליו גל ואיירי שצריך מרא וחצינא דאל"כ מהני לרבי דקסבר לא גזרו על שבות ביה"ש, וקמ"ל אפילו שנמצא לידו. 3. נשרף להודיעך כחו דרבי יוסי שמתיר. 4. תרומה ונטמאת, להודיעך כחו דרבי מאיר דאוסר, אבל אם עירב בתרומה שיש ספק אם היא טמאה או בפירות שיש ספק אם נתקנו, אף רבי יוסי מודה שאסור.

ג.      ספק עירוב לרבי מאיר פסול ולרבי יוסי כשר, והקושיות 1. טמא שירד לטבול וספק אם עלתה לו טבילה, בנטהר מטומאה דאורייתא טמא ובטומאה דרבנן טהור, אמרינן דלר"מ תחומין דאורייתא ולכן מחמיר בעירוב, והא דשרי ר"מ לקדר בהרים דמהני רק בדרבנן הא דרביה. 2. נגע באדם בלילה ובבוקר נמצא שהיה מת ר"מ מטהר ובמשנתינו ר"מ אוסר בספק נטמאת, ומתרצינן להו"א כשהיה עליו שרץ כל ביה"ש, ולמסקנא כשיש שני כיתי עדים שנחלקים מתי נטמאה התרומה, או דהתם יש שתי חזקות לקולא והכא רק חדא. 3. הכא רבי יוסי מיקל בספק עירוב ואילו בספק טבל מטומאה דרבנן מחמיר, ומתרצינן דטומאה יש לה עיקר מן התורה משא"כ תחומין דהוו דרבנן, או דמיקל רק בשם רבו אבטולמוס, או דמחמיר משום דאמרינן העמד טמא על חזקתו ובמקוה שלא נמדד.

 

שאלות לחזרה ושינון

א.    המח' בנתן עירוב במגדל ואבד המפתח, והאופן שנחלקו (3)

ב.    המח' בעירוב שהוזק ובספק, והמקרים ומאי קמ"ל (4)

ג.     המח' בספק עירוב, והקושיות (3)

 

לפרטים תגובות והערות: a7653733@gmail.com