אאא

דף מ

*הזכרת ר"ח בר"ה ושבת.

א.     בעו אי מזכיר בר"ה את ראש חדש מכיון דחלוקין במוספין, או שלא מזכיר משום שזכרון אחד עולה לכאן ולכאן וכן הלכה. והשמועות 1. ש"מ מר' דוסא שמזכיר, ודחי קאמר רק שיש להתנות ופליגי בתרתי, וקמ"ל רבנן בר"ח אף דלא שייך זלזול ובר"ה קמ"ל דרבי דוסא מצריך להתנות. 2. ברכות מוסף בר"ה שחל בשבת לב"ש עשר ולב"ה תשע ברכות, ובעי למימר דלב"ש כולל את של ר"ח, ודחי דגבי ר"ח שחל בשבת אמרי ב"ש שמזכירו בפ"ע ולא כולל.

ב.     ר"ח שחל בשבת היכן כולל את ר"ח בתפילת ערבית שחרית ומנחה 1. לת"ק רק בעבודה אומר יעלה ויבא. 2. לר"א בהודאה. 3. לרשב"ג כולל קדושת היום אף בברכה רביעית.

הדרן עלך פרק שלישי!

שאלות לחזרה ושינון

 דף מ

א.    האיבעיא בהזכרת ר"ח בראש השנה, והשמועות (2)

ב.    היכן כולל את ר"ח בתפילה כשחל בשבת (3)

 

דף מא

*שהחינו בר"ה. *תענית בע"ש. הדרן!

א.     בעי האם אומרים שהחיינו בר"ה ויו"כ, כיון דבא מזמן לזמן ומאידך אינו רגל 1. לרב ושמואל אומרים רק ברגלים. 2. תן חלק לשבעה זהו פסח ולשמונה סוכות, וגם אתי לרבות עצרת ר"ה ויו"כ, ודחי דאתי לברכת מקדש ישראל והזמנים. 3. קשיא הרי בברכתו מקבל יו"כ וחייב לטעום, וא"א לתת לתינוק משום דחיישינן שמא יבא דמיסרך. 4. להלכה אומר זמן בר"ה ויו"כ, ואומרו אפילו בשוק וא"צ כוס.

ב.     תענית בע"ש, לר' יוסי יש להשלים ולר"ג אין משלים כדי שלא יכנס לשבת כשהוא מעונה, ומייתי 1. ר"ע אכל ביצה בת"ב שחל בע"ש כדי להראות שאין משלימין. 2. בדורו של ר"ג פסקו כוותיה, ודחי דאין ראיה לדורות שלאחר מכן. 3. יו"ט של קרבן עצים של משפחת סנאב בן בנימין חל בעשרה באב, ובכל שנה שחל בערב יו"ט שלהם נכנסו מעונים והשלימו ורק בת"ב נדחה לא השלימו, ודחי דיו"ט דדבריהם שאני הואיל דמתענין בו שעות. 4. לר"מ אין גוזרים תענית בר"ח חנוכה ופורים ולחכמים מתענה ומשלים, ודחי דמשלים לא קאי על ערב שבת, ולהלכה פסקינן דבע"ש משלים וכרבי יוסי.

הדרן עלך פרק שלישי!

שאלות לחזרה ושינון

 דף מא

א.    האיבעיא באמירת שהחיינו בר"ה ויו"כ, והשמועות (4)

ב.    המח' בהשלמת תענית בערב שבת, והשמועות (4)הדרן!

 

לפרטים תגובות והערות: a7653733@gmail.com