אאא

דף מג

*הלכתא בספינה ודיר. *תחומין למעלה מעשרה. *מדידה.

א.     בספינה שהפליגה בשבת ר"ג הלך את כולה ור"ע לא זז מארבע אמות כיון שרצה להחמיר על עצמו, ואמרינן הלכה כר"ג בספינה ופליגי כמאן הלכתא בדיר וסהר 1. הלכה כר"ג בספינה משום ששבת באויר מחיצות ופליגי בספינה עומדת, או כיון שהספינה נוטלתו למחוץ ארבע אמות והוי אנוס והמחיצות עשויות להבריח מים ופליגי בספינה מהלכת, ואיכא בינייהו נפחתו דפנות הספינה או שקפץ בשבת לספינה אחרת. 2. דייקינן כמ"ד דפליגי בספינה עומדת אבל במהלכת לא פליגי ושרי, מלשון שרצו להחמיר, או דמייתי ספינה דומיא דדיר וסהר דקביעי.

ב.     בעי האם יש תחומין למעלה מעשרה טפחים כגון בקפיצה או בספינה או בעמוד גבוה עשרה טפחים, אבל ברחב ארבעה הוי ארעא סמיכתא. והשמועות 1. מהא דהחמירו ר"ע ורבי יהושע בספינה ש"מ דיש תחומין ואם הספינה תעמוד איכא איסור, ודחי דלמא איירי במהלכת ברקק. 2. נכנסו לנמל משחשיכה לא ירדו מהספינה, כנ"ל. 3. שב שמעתתא שנאמרו בשבת בבקר בסורא ובערב בפומבדיתא מאי לאו ע"י אליהו ש"מ דאין תחומין, ודחי דלמא ע"י יוסף שידא. 4. האומר הריני נזיר ביום שבן דוד בא מותר לשתות יין בשבתות ש"מ יש תחומין דלכן לא יגיע, ודחי שמותר להו"א מזה שלא בא אליהו מאתמול וקשיא א"כ יהא מותר אף בימות החול, אלא אמרינן שבא בפני ב"ד הגדול, אלא טעמא דאליהו לא בא בע"ש מפני הטורח. 5. מזה שאסור לשתות יין ביום א' ש"מ דאין תחומין, ודחי דמסתפק ולחומרא.

ג.      מדידה 1. לרבן גמליאל היתה שפופרת המכוונת לראיית אלפים אמה. 2. ידיעת עמקו של גיא ע"י ראיה בשפופרת ביבשה וידיעת המרחק וחישוב הזוית. 3. הרוצה לדעת גובהו של דקל, ימדוד את קומתו וצלו ואת צל הדקל. 4. הרוצה שלא תשרה חיה רעה בצלו של קבר, נועץ קנה ורואה היכן יש צל בשעה רביעית ועושה שיפוע ברוח זו.

 

שאלות לחזרה ושינון

א.    כמאן הלכתא בדיר וסהר (2)

ב.    האיבעיא האם יש תחומין למעלה מעשרה טפחים, והשמועות (5)

ג.     סוגיית מדידה (4)

 

לפרטים תגובות והערות: [email protected]