אאא

דף נג

*רב ושמואל. *רבי אושעיא. *לשון חכמה. *בני יהודה. *ר"י בן חנניא.

א.     מחלוקות רב ושמואל 1. במשנתינו מעברין או מאברין, ואגב זה מייתי למחלוקות רב ושמואל, לרבי יוחנן עם רבי אושעיא, ולבני יהודה וגליל וצורת הלימוד. 2. במערת המכפלה, האם היו שני בתים זה לפנים מזה או בית ועליה. 3. האם נמרוד מכונה אמרפל על שאמר והפיל לכבשן האש, או שנתכנה נמרוד על שהמריד. 4. ויקם מלך חדש האם חדש ממש או שנתחדשו גזירותיו.

ב.     רבי אושעיא 1. רבי יוחנן גדל אצלו י"ח ימים ולמד במשנתנו מאברין באלף, ולמד לב וחכמת כל אחד מתלמידיו. 2. ישבו אצלו ארבע באמה, ואצל ר"א בן שמוע ישבו ששה באמה. 3. ר' אושעיא בדורו היה כר"מ בדורו, שחבריו לא יכלו לעמוד על סוף דעתו. 4. לבן של ראשונים כגון רבי אושעיא כפתח אולם, אחרונים כהיכל, ואנן כמחט סדקית, סיכתא בגודא לגמרא, אצבע בקירא לסברא, אצבע בבור לשכחה.

ג.      לשון חכמה 1. אמתו של רבי רימזה את ישיבת התלמידים ע"י מילוי וריקון החבית. 2. עשו לי שור במשפט ואושפיזא. 3. אתריגו לפחמין ועשו מגידי בעלטה. 4. רבי אילעאי עלץ בנערה אהרונית והנעירתו, וזו אשה או מסכתא. 5. רבי אבהו הנגיב למפיבשת.

ד.     מעלת בני יהודה לעומת בני גליל 1. דייקי לישנא והניחו סימנין. 2. גמרי מחד רבה. 3. גלו מסכתא כגון דוד לעומת שאול, ושאלום מהי גירסת מעברין ועכוזו.

• עשו לייק לעמוד הפייסבוק של 'כיכר השבת' ותישארו מעודכנים

ה.     מי נצחו את רבי יהושע בן חנניה 1. אשה, שביום השלישי הקדיחה תבשילה לכן לא סיים ואמר שכבר סעד, ואמרה לו והרי אכלת פת ושמא הנחת פאה על הראשונים. 2. תינוקת, שעבר בשדה כבושה ואמרה לו ליסטים שכמותך כבשוה. 3. תינוק, שאמר לו זו דרך קצרה וארוכה ולבסוף ראה שמקיפין אותה גנות ופרדסין, ונשקו ואמר אשריכם ישראל.

 

שאלות לחזרה ושינון

א.    מחלוקות רב ושמואל (4)

ב.    סוגיית רבי אושעיא (4)

ג.     לשון חכמה (5)

ד.    מעלת בני יהודה לעומת בני גליל (3)

ה.    מי נצחו את ר"י בן חנניה (3)

 

לפרטים תגובות והערות: a7653733@gmail.com