אאא

דף ס

*תיקון קקונאי. *ביתו ועירובו. *מקום הנתינה. *עיר קטנה.

א.     התיקון אצל בני קקונאי 1. היו בתים פתוחים לנהר ורצה לעשותם שיור, ודחי דא"א לערבם עם העיר. 2. רצה לעשות לבתים חלונות שעל ידם יוכלו לערב עם העיר, ודחי דא"צ מפירי דבר תורי דהוו שיור אף שא"א לערבם בהדי הדדי. 3. בפירא דבי תורי היה אפשר לערבם ע"י גגות משא"כ הכא דאי אפשר ולכן רצה לעשות חלונות, ודחי מבי תיבנא דהוי שיור, לכן למסקנא א"צ לעשות חלונות.

ב.     היה במזרח ואמר לבנו שיערב עבורו במערב, אם קרוב לביתו אלפים אמה ועירובו רחוק שרי לילך לביתו, ואם בקרוב רק לעירובו ולא לביתו מותר רק לעירובו. והמקרה 1. להו"א קאמר למזרח ביתו, וקשיא איך שייך שיהיה קרוב לעירובו טפי מביתו. 2. למסקנא למזרח בנו. 3. ביתו באלכסונא.

ג.      מקום נתינת העירוב וההליכה 1. בעיבור העיר לא חל. 2. כלתה מדתו בחצי העיר מותר רק בחצי. 3. כלתה מדתו בסוף העיר כל העיר נחשבת רק כארבע אמות, ואמרינן דאלו דברי נביאות.

ד.     אנשי עיר קטנה בעיר גדולה 1. אסורין בעיר הגדולה, במודד שכלתה מדתן בחצי העיר. 2. מותרין בגדולה, בנותנין עירובן בגדולה, ולר"ע ה"נ יש להם רק אלפים.

 

 

שאלות לחזרה ושינון

א.    התיקון אצל בני קקונאי (3)

ב.    אמר לבנו שיערב עבורו, מה המקרה (3)

ג.     מקום נתינת העירוב וההליכה (3)

ד.    אנשי עיר קטנה בעיר גדולה (2)

 

לפרטים תגובות והערות: a7653733@gmail.com