אאא

דף סג

*עונש המורה. *תקנתא בגוי.

א.     עונש המורה הלכה בפני רבו 1. בפניו חייב מיתה וכדאשכחן גבי תלמידו של רבי אליעזר ושלא בפניו אסור, ומקשינן מבני אהרן דמתו. 2. ראוי להכישו נחש, מאליהוא שאמר זחלתי ואירא. 3. נקרא חוטא, שנאמר בלבי צפנתי אמרתך למען לא אחטא לך. 4. מורידין אותו מגדולתו, מאלעזר שהורה בפני משה ויהושע לא נצרך לו. 5. יורד לגהנם ללא ולד מיהושע, וי"א שנענש משום שביטל את ישראל לילה אחד מפריה ורביה בכך שהארון היה שלא במקומו.

ב.     תקנת מבוי שיש בו נכרי שלא מסכים להשכיר 1. לאביי יבטלו רשות לאחד ויהא יחיד במקום נכרי וקשיא דבטלת מהן תורת עירוב, וא"א לומר שיערבו דיאמרו מהני עירוב במקום גוי, ולא מועילה הכרזה לדרדקי. 2. אחד יתקרב אליו וישאיל ממנו מקום ויהיה כשכירו ולקיטו ויוכלו לשכור ממנו, וזו קולא ביחיד דא"צ לשכור ושאר שכירו ולקיטו.

 

שאלות לחזרה ושינון

א.    עונש המורה הלכה בפני רבו (5)

ב.    תקנת מבוי שיש בו נכרי שלא מסכים להשכיר (2)

 

לפרטים תגובות והערות: a7653733@gmail.com