אאא

דף עא

*ביטול רשות בשבת. *בעה"ב שותף.

א.     לבית הלל יש ביטול רשות בשבת ולב"ש רק מבעו"י, ומפרשינן במאי פליגי 1. לב"ה נעשה כדין האומר כלך אצל יפות דהוי כשלוחו, וקשיא ממת נכרי בשבת דלב"ה אפשר לבטל. 2. לב"ש ביטול רשות הוי קנין לכן אסור בשבת ולב"ה הוי רק סילוק רשות.

ב.     בעה"ב שהוא שותף עם שכניו, המח' מתי צריכים לערב 1. לזה ביין ולזה בשמן לר"ש א"צ לערב ולרבנן צריכים, ונחלקו בחצר שנמצאת בין שתי מבואות ולטעמיהו בשלש חצירות הפתוחות זו לזו האם השכנים צריכים לערב, או במח' ר"י בן נורי ורבנן בשמן שצף ע"ג יין ונגע טבול יום בשמן האם גם היין נפסל. 2. לזה ביין ולזה ביין ג"כ צריכים לרב לפי ר"א בן תדאי, ופלוגתייהו בלקחו חבית בשותפות האם יש ברירה, או במח' אם סומכין על שיתוף במקום עירוב. 3. לפי ר"מ מערבין בחצר וגם משתתפין במבוי כדי שלא לשכח תורת עירוב מן התינוקות ולחכמים סגי בחד, ופלוגתייהו ביין אבל בפת לכו"ע סגי חדא וי"א דפליגי בפת אבל ביין לכו"ע בעי תרתי, ופסקינן כר"מ בלשון הלכה או מנהג או נהגו.

 

שאלות לחזרה ושינון

א.    המח' בביטול רשות בשבת, ובמאי פליגי (2)

ב.    בעה"ב שותף, המח' מתי צריכים לערב ומ"ט (3)

 

לפרטים תגובות והערות: a7653733@gmail.com