אאא

דף עב

*ה' חבורות בטרקלין. *עירוב בא אצלן.

א.     חמשה חבורות ששבתו בטרקלין אחד לב"ש צריכים עירוב לכל חבורה ולב"ה עירוב אחד לכולן. ונחלקו האמוראים במה איירי 1. פלוגתייהו במסיפס אבל במחיצה עשרה מודו ב"ה שכל חבורה צריכה עירוב בפ"ע. 2. לל"ב דר"נ פליגי בין במסיפס ובין במחיצה. 3. פליגי במחיצות המגיעות עד לתקרה, אבל כשאינם מגיעות מודו ב"ש דסגי בעירוב אחד לכולן. 4. פליגי במחיצות שאינם מגיעות לתקרה אבל במגיעות מודו ב"ה דעירוב לכל אחד, וכן תני רבי יהודה הסבר כוותיהו והכי הלכתא, וכן מדוייק מהמשנה דב"ה מודו שצריך עירוב לכל אחד בזמן שמקצתן שרויין בחדרים והיינו כעין חדרים וזהו מחיצות המגיעות לתקרה.

ב.     הדין בעירוב בא אצלן 1. לל"ק פליגי במוליכין עירובן למקום אחד אבל אם העירוב בא אצלן לכו"ע סגי בעירוב אחד לכולן. 2. לל"ב פליגי בעירוב בא אצלן, ולכו"ע במוליכין עירובן למקום אחר בעינן עירוב לכל חבורה, ולפי"ז הברייתא דחמשה סגי להוליך אחד למקום אחר אתי דלא כחד.

 

שאלות לחזרה ושינון

א.    המח' בחמשה חבורות ששבתו בטרקלין אחד, והמקרה (4)

ב.    הדין בעירוב בא אצלן (2)

 

לפרטים תגובות והערות: [email protected]