אאא

דף עד

*היתר מבוי ואיבות. *דרך חלונות.

א.     היתר מבוי בלחי וקורה 1. רב מצריך בתים וחצירות פתוחין לתוכו. 2. לשמואל אף בית וחצר, והדר ביה משום שנאמר במשנתינו לשון חצירות. 3. לרבי יוחנן סגי בחצר מכאן וחורבה מכאן, דפסק כר"ש שגגות וחצירות הם רשות אחת ולא גזר שיוציאו מהחורבה לחצר אבל רב גזר, ור"נ פסק כר' יוחנן. 4. שביל כרמים לא מהני לכו"ע, כיון דלא חזי לדירה.

ב.     מדוע רב ענן פסל את המבוי של איבות בר איהי אף ששמואל הכשירו 1. רב ענן סבר כרב שהצריך בתים וחצירות, וש"מ דלשמואל סגי בבית וחצר ולא הדר ביה. 2. למסקנא שמואל חזר בו, והטעם שהכשיר משום דירה לחזן ומקום לינה גורם, ולדידן מקום פיתא גורם.

ג.      מבוי שיש מצדו האחד ישראל ומצדו השני גוי, לרב אין מערבין דרך חלונות ע"מ להתיר את פתחיו למבוי. ומפרשינן מ"ט 1. בתחילה דלא איירי בחצר קמ"ל הכא דדירת עכו"ם אינה דירה, ולגבי בתים וחצירות קמ"ל דבתים היינו תרי. 2. למסקנא דרב איירי אפילו בחצר, קמ"ל רב שאסור לעשות יחיד במקום עכו"ם.

 

שאלות לחזרה ושינון

א.    היתר מבוי בלחי וקורה (4)

ב.    מדוע רב ענן פסל את המבוי שהוכשר ע"י שמואל (2)

ג.     מדוע אין מערבין ע"י חלונות ע"מ להתיר את הפתח (2)

 

לפרטים תגובות והערות: a7653733@gmail.com