אאא

דף צ

*טלטול ב' אמות. *רב ושמואל בטלטול.

א.     האיבעיא בטלטול שתי אמות בשני מקומות והיכן 1. בגג ובעמוד, ודחי הרי הוו כרמלית ורה"י. 2. בגג ובאכסדרה דתרוייהו יחד אסירי, או דהוי חד רשותא כיון דתרוייהו לא חזו לדירה. 3. בגג ובחורבה, את"ל באכסדרה אסור מיהו חורבה חזיא לדירה ומאידך לית בה דיורין, ועלו בתיקו.

ב.     מחלוקות רב ושמואל בטלטול ומ"ט 1. גגין השוין אליבא דר"מ וגג יחידי לפי רבנן, לרב מותר לטלטל בכולו כיון דמינכרא מחיצתא ולר"מ אסור לטלטל מגג לחצר גזירה משום תל ברה"ר, ולשמואל מטלטל רק בארבע אמות דאיירי ביותר מבית סאתים ורבנן אסרי לטלטל מגג לקרפף גזירה שמא הגג יפחת דאינו ניכר. 2. ספינה לרב שרי בכולה דאיכא מחיצות, לשמואל רק בד"א דהמחיצות עשויות להבריח מים, ואם כפאה לזופתה לכו"ע ד"א. 3. אכסדרה בבקעה, לרב מותר לטלטל בכולה דאמרינן פי תקרה יורד וסותם, אבל לשמואל מטלטלין רק בארבע אמות.

 

שאלות לחזרה ושינון

א.    האיבעיא בטלטול שתי אמות בשני מקומות והיכן (3)

ב.    מחלוקות רב ושמואל בטלטול ומ"ט (3)

 

לפרטים תגובות והערות: a7653733@gmail.com