אאא

דף צג

*מחיצה לאיסור. *צירוף בקרפיפות. *גידוד ומחיצה. *שינוי בשבת.

א.     אביי הקשה מזה שאסור לזרוע בכל החצר הקטנה ולא סגי בהרחקת דארבע אמות א"כ איכא מחיצה לאיסור, והשמועות 1. חצר גדולה שנפרצה לקטנה גדולה שריא ואם השוה גיפופיה אף הגדולה אסורה, ודחי דהויא סילוק מחיצות. 2. אכסדרה שיש לה פצימין שרי לסכך על גבה ואילו אם השוה את פצימיה אסורה, ודחי כנ"ל. 3. בית שחציו מקורה ונטוע גפנים מותר לזרוע בחציו השני ואילו השווה את קרויו אסור, ודחי כנ"ל. 4. בין כרם למחיצה יש להרחיק אחת עשרה אמה ובלא מחיצה סגי בהרחקה ארבע אמות וכן מצינו איסורא בקרחת הכרם ובמחול הכרם, ודחי דהתם ארבע אמות הוו עבודת הכרם וכן ארבע אמות לגבי גדר מפקירן והשטח שבאמצע חשיב רק אם יש בו ארבע אמות.

ב.     צירוף בנ"א משלש קרפיפות 1. שנים החיצונות מגופפות ובכל אחד יש אדם אחד, נעשו כשיירא ונותנים להם כל צרכם. 2. אמצעי לבדו מגופף, נותנים להם רק בית שש סאין. 3. בשנים באמצעי בעי האם חשיבי שלשה או לא כיון דכל אחד יכול ללכת לצד אחר. 4. שנים בכל אחת מהחיצונות ואחד בפנימית בעי כיון דלא ידעינן להיכן נפיק, ופשטינן בתרוייהו להקל דהוי דרבנן.

ג.      גידוד חמשה טפחים ומחיצה חמישה לרב חסדא לא מצטרפין ולהלכה מצטרפין, ומייתי 1. מודה שהתחתונה מערבת לבדה, כיון שרואה גובה עשרה טפחים. 2. העליונה יכולה לערב בפני עצמה אם מגופפת עד עשר אמות דהוי פתח. 3. נפרצה התחתונה במילואה לעליונה, מערבין אחד או שנים.

ד.     שינוי במחיצות שנעשה בשבת 1. דיורין הבאים בשבת בעי האם אוסרין, ומייתי מחצר גדולה שנפרצה לקטנה דהגדולה מותרת, ודחי דאיירי שנפרצה מבעו"י דאל"כ הקטנה ג"כ היתה מותרת כיון דשבת שהותרה הותרה. 2. נפל כותל שבין שתי חצירות, לרב מטלטל רק בארבע אמות, ולשמואל שרי לכל חצר לטלטל עד מקום המחיצה הואיל והותרה להם. 3. חצר שנפרצה לרה"ר בשבת, לרבי יהודה מותרין רק אותה שבת והלכה כוותיה בנפרצה לכרמלית, ולרבי יוסי אסורין הואיל ולעת"ל אסירי, והלכה כוותיה בנפרצה לרה"ר.

 

שאלות לחזרה ושינון

א.    השמועות האם יש מחיצה לאיסור (4)

ב.    צירוף בני אדם בשלש קרפיפות (4)

ג.     המח' בצירוף גידוד ומחיצה, והדינים (3)

ד.    שינוי במחיצות שנעשה בשבת (3)

 

לפרטים תגובות והערות: a7653733@gmail.com