אאא

דף צו

*שבת זמן תפילין. *אין אדם טורח.

א.     מיהו התנא שסובר שבת זמן תפילין 1. ר"ע שסובר דקרא מימים לא אתי למעט שבתות מתפילין אלא איירי בפסח, ודחי דס"ל בברייתא דאסור להניח תפילין בשבת. 2. לת"ק שסובר דמניחים תפילין בלילה א"כ ה"ה בשבת, ודחי דלמא קסבר כר"ע דמחלק בין לילה לשבת. 3. תנא דלא מיחו במיכל בת כושי שהניחה תפילין, ודחי דלמא הוי רשות וכדאשכחן גבי סמיכה. 4. ר"מ ורבי יהודה דאף אשה שנמצאה תפילין מניחתן ומכניסתן, ולא סברי דהנחת תפלילין לאשה רשות דהא ר"מ קאמר דמעכבין נשים מלתקוע ורבי יהודה קאמר דנשים אינן סומכות רשות.

ב.     המוצא חוטי תכלת מופסקים כשרים כיון דאמרינן שאין אדם טורח בהכי, ומייתי גבי תפילין 1. להו"א בפלוגתא במוצא תפילין חדשות האם מכניסן נחלקו האם אדם טורח לעשות קמע כמו תפילין. 2. למסקנא לכו"ע לא טרח ופלוגתייהו בחדשים זהו בעשיית עניבה, דלרבי יהודה אסירא דקסבר הויא קשירה ולעולם עניבה כעין קשירה דידהו כשירה. ואמרינן שהקונה תפילין ממי שאינו מומחה צריך לבדוק משל יד ושל ראש שלשה ולרבי שנים, וכך בכל צבת וצבת.

 

שאלות לחזרה ושינון

א.    מיהו התנא שסובר שבת זמן תפילין (4)

ב.    השמועות האם אמרינן אין אדם טורח בהכי (2)

 

לפרטים תגובות והערות: a7653733@gmail.com