אאא

דף צז

*תפילין בשדה. *הולכת חבית לר"י.

א.     המוצא תפילין בשדה כיצד מכניסן 1. זוג זוג, ואם לא יספיק להכניס את כולם עד השקיעה מחשיך ומביאן במוצ"ש. 2. בסכנת נכרי מוליכן פחות פחות מארבע אמות, ובסכנת ישראל לסטים מכסן והולך. 3. בהולכה פליגי אי עדיפא פחות פחות מארבע אמות כיון דלא אוושא, או שעדיף להעבירם מאדם לאדם דחישינן שמא יטעה ויוליכנו יותר מארבע אמות.

ב.     לרבי יהודה מותר להוליך חבית מאדם לאדם ואמרו לו שלא יכולה להלך יותר מרגלי בעליה, ומפרשינן 1. מערה מחבית לחבית דקסבר מים אין בהם ממש כשיטתו, ודחי דאיירי דווקא בעיסה ולא כשנמצא בעין. 2. מים שלא קנו שביתה וחבית שקנתה שביתה בטילה לגבייהו, ולרב יוסף שרי דווקא בשיירא, ולאביי בשיירא התירו גם מים שקנו שביתה. 3. חבית הפקר ומים הפקר, ואמרו לו היינו ר"י בן נורי דקסבר חפצי הפקר קונים שביתה.

 

שאלות לחזרה ושינון

 א.    המוצא תפילין בשדה כיצד מכניסן (3)

ב.    המח' בהולכת חבית מאדם לאדם, ומהו המקרה (3)

 

לפרטים תגובות והערות: a7653733@gmail.com