אאא

דף קה

*עדיפות לתקן במקדש. *מ"ט ר"ש שרי.

א.     סדר העדיפות לתקן במקדש 1. מצוה בכהנים, לוים ישראלים ואח"כ טמאין. 2. לרב כהנא: כהנים תמימין, בעלי מומין, טמאין, ולבסוף ישראלים. 3. אם יש בעל מום או טמא, פליגי האם עדיף טמא דאישתרי בצבור, או בעל מום דהא שרי באכילת קדשים.

ב.     דברי רבי שמעון בסיום המשנה 1. מי שהחשיך חוץ לתחום ט"ו אמה יכנס, ומשלך התירו שאין המשוחות ממצין המדות. 2. בנימא קסבר עונבה, דבקשירה יכול לבא לידי חיוב חטאת משא"כ עניבה לכן שרי.

הדרן עלך פרק עשירי וסליקא לה מסכת עירובין!

 

שאלות לחזרה ושינון

א.    סדר העדיפויות בתיקון במקדש (3)

ב.    דברי רבי שמעון מ"ט שרי (2)

 

לפרטים תגובות והערות: a7653733@gmail.com