אאא

דף צז

*כל שבחטאת מתה. *נקיבה לפסח.

א.     לשמואל כל שבחטאת מתה בפסח קרב שלמים וכל שבחטאת רועה אף בפסח רועה. ומקשינן 1. עברה שנתה בחטאת רועה ובפסח קרב שלמים, ודחי דאיירי באבודין. 2. אבודה בשעת הפרשה בחטאת רועה ובפסח לחכמים קריבה, ודחי דקסבר כרבי שסובר תמות. 3. לרבי כל אבודה מתה וא"כ אף פסח שאבד ונמצא קודם חצות ימות, ודחי שאינו אבוד וכדאמרינן שאבידת לילה לא נחשבת אבידה. 4. הפריש לאחריות בחטאת רועה ובפסח קרב שלמים, ודחי דאתי כר"ש שסובר דבחטאת תמות. 5. קשיא דלר"ש לית ליה כלל רועה בחטאת, אלא שמואל חדא קאמר במיתה ולא ברעיה וקמ"ל דחצות קבע ולאפוקי מרבי יוחנן דאמר שהשחיטה קובעת.

ב.     המפריש נקיבה לפסחו ירעה ויפלו דמיו לשלמים, ושמעינן מינה 1. בע''ח נדחין. 2. דחוי מעיקרא הוי דחוי. 3. יש דחוי בדמים.

 

 

שאלות לחזרה ושינון

א.    כל שבחטאת מתה בפסח קרב שלמים והקושיות (5)

ב.    המפריש נקיבה לפסחו מה שמעינן מינה (3)

 

לפרטים תגובות והערות: a7653733@gmail.com