אאא

דף קב

*מצוות חבילות. *הברכות ביו"ט במוצ"ש.

א.     אמרינן דאין עושין מצוות חבילות חבילות, והשמועות 1. בני חבורה שהיו מסובין וקדש עליהם היום לרבי יהודה מביאים שתי כוסות יין הראשון לקידוש והשני לברהמ"ז ולרבי יוסי ממשיכים לאכול וכאשר גומרים מביאים שתי כוסות הראשונה לברהמ"ז והשניה לקידוש סגי בכוס אחת משום דהוי חבילות. 2. במוצ"ש מבדיל ומברך על אותו כוס, ודחי אין לו שאני. 3. יו"ט שחל להיות אחר השבת אומר על כוס אחת יקנ"ה והיינו יין קידוש נר והבדלה, ודחי דאיירי בשביעי של פסח דלית ליה. 4. ביו"ט ראשון שחל במוצ"ש אומר יקנה"ז על כוס אחת, ודחי דקידוש והבדלה הוו חדא מילתא משא"כ ברהמ"ז.

ב.     סדר הברכות ביו"ט שחל במוצ"ש ומ''ט 1. יקנ''ה דקידוש עדיף, וכן הלכה. 2. ינה''ק, הבדלה ללוות עדיף. 3. יהנ''ק, להפריד הבדלה מהקידוש. 4. קני''ה, לסמוך יין להבדלה. 5. קינ''ה, להפריד קדוש מהבדלה. 6. נקי''ה, כיון שנהנה קודם מהמאור. 7. נהי''ק, יין והבדלה וללוות ויין סמוך לתרוייהו. וביו''ט ראשון שאומר אף זמן פליגי האם הסדר יקזנ''ה או יקנה''ז.

 

 

שאלות לחזרה ושינון

א.    אין עושין מצוות חבילות והשמועות (4)

ב.    סדר הברכות ביו"ט שחל במוצ"ש ומ"ט (8)

 

לפרטים תגובות והערות: [email protected]