אאא

דף קז

*דיני הבדלה. *אכילה בער"פ.

א.     דיני הבדלה 1. אסור לאכול לפני הבדלה ולכן אמימר לן במוצ"ש ולא אכל. 2. ברכת האור שייכת רק במוצ"ש. 3. מבדילין על חמר מדינה וכמעשה דאמימר שהבדיל על שיכר לשנה הבאה.

ב.     אכילה בערב פסח 1. אמרינן במשנתינו שאין לאכול בער"פ סמוך למנחה, ובעי אי היינו סמוך למנחה גדולה ושמא ימשך מלעשות פסח או למנחה קטנה ומשום אכילה גסה דמצה, ומייתי דקאמר אפילו אגריפס המלך שרגיל לאכול בתשע שעות לא יאכל עד שתחשך ש"מ דהיינו מנחה קטנה, ורבותא דאגריפס אף דשעה תשיעית אצלו הויא כשעה רביעית שלנו. 2. שרי להטביל במיני תרגימא בני מעים וירקי. 3. רבא שתה הרבה יין בער"פ מכיון שעושה תיאבון וכדאשכחן שמותר לשתות יין בין הכוסות. 4. רב ששת התענה כל ער''פ, וזהו להו"א משום דאיכא מ"ד שכל ערב פסח ראוי לשחיטת הפסח וקרא בין הערבים היינו בין הבוקר לערב, ודחי דליכא מ"ד כזה אלא טעמיה משום שהיה איסטניס.

 

 

שאלות לחזרה ושינון

א.    דיני הבדלה (3)

ב.    אכילה בערב הפסח ומ"ט (4)

 

לפרטים תגובות והערות: [email protected]