אאא

דף קיא

*דמו בראשו. *מיצוע ופגיעה.

א.     דמו בראשו 1. הנפנה בין דקל לכותל, כשאין ארבע אמות וליכא דירכא אחרינא. 2. העובר בין ב' דקלים בלא פסקינהו רה''ר. 3. שותה מים שאולין, ודווקא מים ששאל קטן בשדה. 4. עובר על מים שפוכין כשלא הפסיקן, רק, לא עבר עליהם שמש או ששים פסיעות וליכא ברוכב עם נעלים, אבל לכשפים בכל גוני חיישינן כמעשה דגברא שיבשו רגליו. 5. הישן בצל דקל יחידי, בשדה כשלא נופל עליו צל של חבירו, ובחצר בכל גווני. 6. הישן בצילה של לבנה בסוף חודש. 7. הפוסע על דקל ולא הניח רגלו אם הדקל נעקר או מת האדם ימות, ובגירדא דדיקלא הנפנה אוחזתו רוח פלגא והישן אוחזתו רוח צרדא.

ב.     מיצוע ופגיעה 1. אסור למצע כלב דקל אשה חזיר ונחש, ותקנתו שיפתח באל ויסיים באל וכן מהני בלא. 2. שנים שמיצעו אשה נדה, בתחילה הורגת אחד מהם ובסוף נדתה גורמת ביניהם מריבה, ותקנה באל. 3. שתי נשים שיושבות זו כנגד זו בפרשת דרכים: ילך בדרכא אחרינא, ילכו שנים יד ביד, או לימא אגרת אזלת. 4. מי שפוגע באשה שעולה מטבילת מצוה, המקדים לשמש אוחזתו רוח זנונים, ולימא קרא שופך בוז.

 

 

שאלות לחזרה ושינון

א.    הדברים שהעושה אותם דמו בראשו (7)

ב.    מיצוע ופגיעה (4)

 

לפרטים תגובות והערות: [email protected]