אאא

עם סיום הזמן בהיכלי התורה, הגיע ראש ישיבת עטרת שלמה הגאון רבי חיים פינשטיין, לביקור חיזוק מיוחד בכולל בוגרי ישיבת "עטרת שלמה" בבני ברק.

הכולל שנפתח ב'זמן קיץ' שעבר על ידי בוגרי ישיבת עטרת שלמה, ועומד בראשותו של הגר"א זופניק, מונה כיום כחמישים אברכים, ראש הישיבה הגיע כאמור לכולל כדי לבחון מקרוב את תלמידיו לשעבר.

לאחר מכן מסר הגר"ח, שיחה מיוחדת בה עמד בתוך דבריו, על שיעבוד מצרים ומטרת גאולת עם ישראל ממצרים לעבודת ה' ולעמל התוה"ק.

בנוסף ,דיבר רה"י על הזכות המיוחדת של עמלי התורה בעיונה ובטהרתה השקועים והוגים בה בכל ימיהם שהם תכלית ונזר הבריאה ובשביל כך יצא עמינו ממצרים.

עוד עמד בדבריו, על החיוב התמידי של עסק התורה הן באמצע הזמן והן בימי בין הזמנים שאף בהם יש לקבוע שעות וזמנים מיוחדים ללימוד. את דבריו סיים בברכה ותפילה להמשך ריבוי כבוד שמים בעולם ולפריחת הכולל והצלחתו.