אאא

דף כ

א.     תנאי ב''ד 1. מוצא בהמה נסכיה משל צבור. 2. וכן בנכרי ששלח עולה ולא נסכים. 3. גר שמת והניח זבחים. 4. כה''ג שמת מנחתו משל צבור, ולר''י מהיורשין. 5. כהנים ניאותין מהמלח ומהעצים 6. מעילה באפר פרה, כיון שנתנו ע''ג מכותיהן. 7. קינין פסולות משל צבור, ולר''י על מספק הקינין.

ב.     עשירית האיפה של כה''ג 1. פליגי אי קודם חוצה או מקדש. 2. לא הביא חינוכו פסול, ובנתמנה מיד לכה''ג מביא שתים. 3. תופיני תאפה נא, נאה, או רבה, ופליגי אי קודם אופה או מטגן.

ג.      האיבעיות 1. אי בין הערבים שלימה או בטילה, ופשט שלימה 2. ג' לוגין פעמיים או לוג ומחצה, ופשט ג' לוגין מתמיד. 3. ב' קמצין או קומץ חצוי, ופשט מלחם הפנים ב' קמצים.

הדרן עלך פרק שביעי

 

לפרטים תגובות והערות: a7653733@gmail.com