אאא

דף יא

*חיוב מזוזה. *ביכ"נ בנגעים ומזוזה.

א.     חיוב מזוזה 1. וכתבתם על מזוזות ביתך ובשעריך משמע שערי בתים חצירות מדינות ועיירות חייבים, מלבד במקום סכנה כגון אבולי דמחוזא דקביע הזיקא. 2. בית תבן בקר עצים ואוצרות פטורים מפני שהנשים נאותות בהם וזהו לרב כהנא רוחצות אבל רפת בסתמא חייב, ורב יהודה פוטר בסתמא ונאותות היינו מתקשטות ואפ''ה פטור, ומייתי דאיכא פלוגתא ברפת והמח' לרב כהנא ברפת סתמא ולרב יהודה בסתמא לכו''ע פטור ופליגי במתקשטות ומותבינן עליה. 3. לולין מתבן ואוצרות יין ושמן חייבים, שנאמר בשעריך. 4. בית שער אכסדרה ומרפסת פטורים כיון שלא עשויים לדירה. 5. בית הכסא בורסקי מרחץ וטבילה פטורים, כיון שאינם עשויים לכבוד. 6. הר הבית הלשכות והעזרות פטורים, שנאמר בית דהיינו של חול. 7. שער שאינו מקורה ושאינו גבוה עשרה טפחים פטור, ושער המדי שהוא עגול ויש בו שיעור כדי לחוק גובה עשרה טפחים ברוחב ארבעה ר''מ מחייב דקסבר חוקקין להשלים ורבנן פטרי. 8. בית הכנסת ובית האשה ובית השותפין חייב במזוזה, וקמ''ל דלא דרשינן ביתך למעט ביתה ובתיהם אלא אתי לדרך ביאתך והיינו צד ימין שהאדם עוקר קודם את רגלו הימנית.

ב.     תניא שביכ''נ מטמא בנגעים וכן בית אשה ושותפין דהו''א נמעט מהפס' אשר לו הבית קמ''ל בבית ארץ אחוזתכם, ומקשינן מברייתא דפטרה ביכ''נ ובימ''ד כיון שאינם מיוחדים לו. ומתרצינן 1. המח' בביכ''נ שאין בו בית דירה לחזן, דר''מ מחייב וחכמים פוטרים. 2. תרוייהו כרבנן, והחילוק אם יש בביכ''נ בית דירה לחזן. 3. בתרוייהו יש דירה לחזן אך ביכ''נ של כרכים אינו מטמא בנגעים, והא דא''ר יהודה שירושלים מטמאה בנגעים ורק מקום מקדש אינו מטמא זהו מקום מקודש, וביכנ''ס של כפרים מטמא דהוי כבית השותפין ונדחה משום שנאמר לאחוזה ובעינן שיהא כל אחד מכיר את שלו.

 

 

שאלות לחזרה ושינון

א.    חיוב מזוזה (8)

ב.    הסתירה בדין ביכ''נ והתירוצים (3)

 

לפרטים תגובות והערות: a7653733@gmail.com