אאא

דף לב

*הטבילות והקידושים בכה"ג.

הטבילות והקידושים של הכה''ג ומנין 1. סדר העבודה של הכה''ג: בגדי זהב לתמיד של שחר, לבן לעבודת היום, זהב לאילו ואיל העם, לבן להוצאת הכף והמחתה, זהב לתמיד של בין הערבים, והוצאת הכף והמחתה נכתבה שלא במקומה דאל''כ איכא רק שלש החלפות בגדים וגמירי דאיכא חמש טבילות ועשרה קידושים. 2. על כל החלפת בגדים איכא טבילה ושתי רחיצות ידים ורגלים, והסדר לרבנן קידוש פשיטה טבילה לבישה קידוש דקסברי שהוקשה פשיטה ללבישה לכן יש לקדש לבוש, ולר''מ הקידוש הראשון לאחר הפשיטה להו''א כמו שהקידוש השני לאחר הלבישה ולמסקנא משום הבגדים שלובש אבל הקידוש השני לכו''ע כשהוא לבוש שנאמר או בגשתם ש''מ שאינו מחוסר לבישה, ולרבי אף הקידוש השני נעשה לפני הלבישה. 3. מנין לטבילות בשנוי בגדים, לרבי יהודה שנאמר בבגדי לבן ופשט ורחץ ולבש ש''מ שהמשנֶה מעבודה לעבודה טעון טבילה, ומבגדי זהב ללבן להו''א בק''ו שנכנס בהם לפנים ודחי שכפרתן מרובה, ולרבי שנאמר בבגדי זהב ורחץ במים ולבשם ובגדי זהב שנאמר בגדי קדש הם שהוקשו כל הבגדים זה לזה. 4. מנין שעל כל טבילה יש שני קידושין, לת''ק דרשינן שנאמר בטבילה ופשט ורחץ ורחץ ולבש ואתי באם אינו ענין וילפינן שהטבילה במקום קדוש, ולר''א בר''ש ק''ו מהבא לעבוד דא''צ טבילה אלא קידוש כ''ש הכא דטעון אף קידוש, והקידוש השני מהיקש פשיטה ללבישה.

 

 

שאלות לחזרה ושינון

הטבילות והקידושים של הכה''ג ומנין (4)

 

לפרטים תגובות והערות: [email protected]