אאא

דף נב

*אמה טרקסין.

אמה טרקסין שהיתה בין הקדש לקדש הקדשים 1. לחכמים היו שתי פרוכות וביניהם אמה והלך שם ולרבי יוסי היתה רק פרוכת אחת שנאמר והבדילה הפרוכת לכם, ולחכמים ה''מ במשכן אבל במקדש ראשון היה כותל אמה ובבית שני הואיל והיה גבוה היו צריכים לעשות פרוכת. 2. פתח הפרוכת לרבי יהודה היה בדרום ולכן הלך בין המזבח ולמנורה ולא ליד הכותל שלא יושחרו בגדיו, לרבי יוסי הפתח בצפון ולכן הלך בין שלחן לכותל, ולרבי מאיר הילך בין השלחן למזבח משום שהשלחנות עמדו מצפון לדרום והפסיקו או דלאו אורח ארעא להכנס להדיא ולרבי יוסי חביבין ישראל שא''צ שליח. 3. הספק באמה טרקסין, להו''א האם היתה מארבעים אמה של היכל או מעשרים אמה של קה''ק ודחי דקחשיב רק חללים ולא כתלים וכדאשכחן במדות, ולמסקנא הספק האם קדושתו כלפנים או כלחוץ ובקרא ודביר בתוך הבית מפנימה הכין לתתן שם. ומייתי דלאיסי חמש מקראות אין להם הכרע שאת משוקדים מחר ארור וקם, אבל מקרא דדביר הויא בנביאים ובקרא ויעלו עולות ויזבחו שלמים לה' פרים לא הסתפק.

 

 

שאלות לחזרה ושינון

אמה טרקסין ודינה (3)

 

לפרטים תגובות והערות: [email protected]