אאא

דף סח

*ההוצאה והשריפה. הדרן!

הוצאת הפר והשעיר ושריפתן 1. האימורין קרבים ע''ג המזבח ואת האיברים אינו מנתח כבשר עולה אלא עור ע''ג בשר בגז''ש עור בשר ופרש מפר כהן משיח שהבשר בעורו כמו שפרשו בקרבו. 2. מוציאים בשתי מוטות ע''י ארבעה בנ''א, ומטמאין בגדים משיצאו מחומת ירושלים שנאמר חוץ למחנה, ולר''ש משיצת האור ברובן. 3. מקום השריפה חוץ לשלש מחנות, והכיוון לר''ש במזרחה של ירושלים דיליף מפרים הנשרפין ולחכמים בצפון ככל מעשה חטאת. 4. אל שפן הדשן ישרף, לרבי יוסי צריך שמקודם יהיה שם דשן ולראב''י שיהא מקומו משופך כמדרון. 5. רק השורף מטמא בגדים וזהו המסייע בשעת שריפה ולא המצית או המסדר, ומטמא לת''ק עד שיֵעשו אפר ולר''א בר''ש רק עד שיותך הבשר ואיכא בינייהו דשויא חרוכא.

הדרן עלך פרק ששי!

 

 

שאלות לחזרה ושינון

הוצאת הפר והשעיר נשריפתן (5)

 

לפרטים תגובות והערות: [email protected]