אאא

דף טו

*תקרה לסוכה. *המח'. *סכך ושיפודין. *ארוכה ושתי כרעים.

א.      תקרה לסוכה 1. לב''ש אליבא דרבי יהודה מפקפק ונוטל אחת מבינתים, ולמסקנא סגי בנוטל 2. לב''ה או מפקפק או נוטל, כדי שלא יהיה תעשה ולא מן העשוי. 3. לר''מ לכו''ע רק נוטל ולא מפקפק.

ב.      במה נחלקו ר''מ ור''י 1. בגזירת תקרה, ודחי דכבר נחלקו בזה. 2. בנסרים משופין ומשום גזירת כלים, ומקשינן לרב דמכשיר לסכך בחצים זכרים. 3. רבי יהודה קאמר לר''מ דב''ש הם הסוברים גזירת תקרה, ולר''מ בהא לא נחלקו, ודחי משמואל דסובר דארבעה טפחים לכו''ע פסולה. 4. פליגי כיצד מבטל תקרה.

ג.       הוספת סכך על שפודין של ברזל כשר כשיש ביניהם רווח כמותן, האופן 1. רווח כמותן, לר''פ אתי שפיר, דסובר פרוץ כעומד מותר. 2. לר''ה בר''י דאסור, איירי בנכנס ויוצא, וקשיא דאפשר לצמצם. 3. איירי במעדיף. 4. או במניח שתי שפודין המונחים ערב.

ד.      הדינים שנאמרו בארוכה ושתי כרעים 1. מטה מטמאת איברים לפי רבנן, והטעם כיון שראוי לסמוך לכותל ולהשתמש ע''ג. 2. לגבי דמסככין בארוכות המטה, ולא בבלאי כלים דפסולים.

 

 

שאלות לחזרה ושינון

א.  דין סוכה שסיככה בנסרים (3)

ב.   במה נחלקו ר"מ ור"י לגבי סיכוך בנסרים (4)

ג.    מהו האופן שיש רווח ביניהן כמותן (4)

ד.   הדינים שנאמרו בארוכה ושתי כרעים (2)

 

 

לפרטים תגובות והערות: [email protected]