אאא

דף כח

*ריב"ז. *לא הניח. *א"צ לאמו.

א.      מעלות ריב''ז בנוסף 1. לא הלך ד''א בלא תורה ותפילין. 2. לא הרהר במבואות מטונפות. 3. לא קדמו אדם בביהמ''ד. 4. מצאוהו רק יושב ושונה. 5. לא אמר הגיע עת לעמוד מביהמ''ד.

ב.      ריב''ז לא הניח 1. מקרא.2. משנה. 3. גמרא. 4. הלכות. 5. אגדות. 6. דקדוקי תורה. 7. דקדוקי סופרים. 8. ק''ו. 9. גז''ש. 10. תקופות. 11. גימטריאות. 12. שיחת מלאכי השרת. 13. שיחת שדים. 14. שיחת דקלים. 15. משלות כובסין. 16. משלות שועלים. 17. מעשה מרכבה. 18. הויות אביי ורבא.

ג.       נשים עבדים וקטנים פטורים, וקטן שהגיע לחינוך חייב. וא''צ לאמו זהו 1. נפנה ואין אמו מקנחתו. 2. ניעור ולא קורא אימא עד שבאה.

 

 

שאלות לחזרה ושינון

א.  מעלות ריב"ז בנוסף (5)

ב.   ריב"ז לא הניח (18)

ג.    פטור קטן, ומהו א"צ לאמו (2)

 

לפרטים תגובות והערות: [email protected]