אאא

דף כב

*דיני הסכך. *חבוט רמי.

א.      דיני הסכך 1. מדובללת כשירה, לרב היינו סוכה עניה, ולשמואל קנה עולה וקנה יורד. 2. חמתה מרובה מצילתה כשירה, ולרב קאיי על סוכה עניה. 3. חמתה כצילתה איכא סתירה מהיכא דייקנין, ותירץ מלמעלה פסולה ומלמטה כשירה. 4. אין נראין הכוכבים מתוכה כשירה. 5. אם לא נראים מתוכה כוכבי חמה, לב''ש פסולה ולב''ה כשרה.

ב.      לא אמרינן חבוט רמי, לאביי כשיש ביניהם שלשה טפחים, ולרבא כשאין ברחבה טפח. ומייתי 1. קורות כבין התחתונות אמרינן חבוט, כיון דיש בהו טפח. 2. קורת מבוי אמרינן חבוט מי' טפחים עד כ' אמה, ומתרצינן דווקא בקרובים תוך ג''ט.

 

שאלות לחזרה ושינון

א.  דיני הסכך (5)

ב.   מתי לא אמרינן חבוט רמי, והשמועות (2)

 

לפרטים תגובות והערות: [email protected]