אאא

דף כד

*חשש מיתה. *מחיצה ברוח.

א.      חשש מיתה 1. דופן סוכה מבהמה, ר''מ אוסר שמא תמות, ור''י לא גזר. 2. הלוקח יין מכותים, לר''מ מפריש ויוצא אחרי שבת ולר''י אסור דחיש לבקיעת הנוד וה''נ מיתה, ותירץ לר''מ בקיעת הנוד לא שכיחא, או טעמא דר''י דלית ליה ברירה. 3. לר''י מתקינין לכה''ג אשה אחרת שמא תמות, ודחי משום מעלה בכפרה. 4. כהן שהלך למדה''י אשתו אוכלת בחזקת שהוא קיים, כר''מ. 5. ה''ז גיטך שעה קודם מיתתי אסורה מיד בתרומה, כר''י.

ב.      מחיצה ברוח אינה מחיצה 1. סוכה בין האילנות כשירה, באילנות קשים ונופו בהוצא ודפנא, וקמ''ל דלא גזרינן שישתמש באילן. 2. דיומד מאילן, בהוצא ודפנא. 3. אילן מיסך על הארץ מטלטלין תחתיו כנ''ל, וטפי מבית סאתים אסור דהוי דירה שתשמישה לאויר. 4. שבת בקמה קצורה ושיבולות מקיפות אותה, כנ''ל.

 

 

שאלות לחזרה ושינון

א.  חשש מיתה ומ"ט (5)

ב.   מחיצה ברוח, והשמועות (4)

 

לפרטים תגובות והערות: [email protected]