אאא

פרק שני- יום טוב

דף טז

*יו"ט ושבת. *עירוב תבשילין.

א.     דיני יום טוב ושבת 1. יו''ט שחל בערב שבת ניתן לבשל ביו''ט עבור שבת ע''י הנחת עירוב תבשילין, וילפינן שנאמר זכור את יום השבת וקאי על יו''ט שבא להשכיחו, והטעם כדי שיברור מנה יפה לשבת ומנה יפה ליו''ט ויכין מעיו''ט שמא יפשע, או שילמדו בק''ו שאין אופין מיו''ט לחול, ולר''א איכא אסמכתא שנאמר את אשר תאפו אפו מכאן שאין אופין אלא על האפוי. 2. ר''א דרש כל היום בהלכות יו''ט ויצאו ואמר הללו בעלי פטסין חביות כדין לגינין כוסות ומארה על שמניחין חיי עולם ועוסקין בחיי שעה, דקסבר או כולו לה' או כולו לכם ולרבי יהושע חציו לה' וחציו לכם, וכאשר ר''א סיים אמר אכלו משמנים ושתו ממתקים ושלחו מנות לאין נכון לו ומייתי דקאי על מי שלא הניח עירובי תבשילין או שהיה אנוס. 3. כי חדות ה' היא מעוזכם שה' אומר לוו עלי וקדשו קדושת היום והאמינו בי ואני פורע, ואמרינן שכל מזונותיו של אדם קצובין לו מר''ה ועד יוה''כ שנאמר בכסה ליום חגינו כי חוק לשראל הוא מלשון מזונות, וזה מלבד הוצאות שבתות יו''ט ובניו לת''ת שאם פיחת פוחתין לו ואם הוסיף מוסיפין לו. 4. שמאי הזקן כל ימיו אכל לכבוד שבת שאם מצא בהמה נאה אמר זו לשבת ואם מצא נאה הימנה אכל את הראשונה והניח את השניה, אבל הלל כל מעשיו היו לשם שמים שנאמר ברוך ה' יום יום. 5. לדעת כי אני ה' מקדישכם שה' אמר למשה תודיע לעמ''י שיש מתנה טובה בבית גנזי ושבת שמה, וכן הנותן פת לתינוק עושה שאמו תדע מכך, והא דמשה לא ידע כי קרן עור פניו זהו משום דעבידי לאגלויי משא''כ שכר השבת או נשמה יתירה.

ב.     דיני עירוב תבשילין 1. אין מערבין בפת, לל''ק דמערבין בדייסא הטעם משום דבעינן מידי דלא שכיחא ולל''ב דאין מערבין בדייסא טעמא דבעינן מידי דמלפת. 2. ניתן לסמוך על עדשים שבשולי קדירה או שמנונית שע''ג סכין אם יש בהם כזית, וא''צ כזית לכל אחד אלא סגי בכזית אחד לכולם, ואם אכלו או שאבד א''א לבשל עליו אא''כ נשאר כל שהוא והינו כזית. 3. דגים קטנים מלוחים אין בהם משום בישולי נכרים, ואם גוי צלאן סומך עליהם לעירובי תבשילין, אבל אם עשאן כסא דהרסנא הוי בישולי נכרים ואסור וקמ''ל דלאו הרסנא עיקר אלא הקמח. 4. בעינן דעת המניח אבל א''צ דעת מי שהניחו עבורו דהרי שייך לערב על עיר שלימה עד תחום שבת וחל עבור כולם מלבד על מי שפשע. 5. צריך להכין לתנא דמשנתינו לב''ה תבשיל אחד לב''ש שני תבשילין, ולר''ש בן אלעזר אף לב''ה צריך שני תבשילין ופלוגתייהו בדג וביצה שעליו, ולחנניא אליבא דב''ש יש להכין מבושל אפוי וטמון.

 

 

שאלות לחזרה ושינון

א.    דיני יום טוב משבת (5)

ב.     דיני עירוב תבשילין (5)

 

לפרטים תגובות והערות: [email protected]