אאא

דף י

*שלושים לפני ר"ה.  

א.     הנוטע שלושים יום לפני ר''ה של השמיטה עלתה לו שנה ומותר לקיימן בשביעית, ומייתי דלגבי שנות הפר לר''מ יום אחד בשנה חשוב שנה ורבי אלעזר בעי שלושים יום. ומפרשינן כמאן אתא 1. כר''מ ובסוף שנה מצריך שלושים ודחי דתיתי מנדה שבסופה אין תחילת היום עולה לה אבל בתחילתה סוף היום עולה א''כ שנה שיום אחד עולה בסופה ה"נ יום אחד יעלה בתחילתה. 2. ר''א מצריך שלושים יום בכדי שיחשב שנה ועוד שלושים יום לקליטת הנטיעה כדאמרינן גבי הרכבה, אבל לר''י נקלטת בשלשה ימים ולר''ש בשתי שבתות. 3. למסקנא אתי כר''מ ובעינן רק שלושים יום לקליטה ויום שלושים עולה בין לקליטה ובין להחשב שנה, ומייתי דיליף מנח שבאחד לחדש הראשון נחשב בגיל שש מאות ואחד, ור''א יליף שנאמר בראשון באחד לחדש ש''מ דיום נחשב כחודש וחדש נחשב כשנה.

 

 

שאלות לחזרה ושינון

א.     המ"ד שהנוטע שלושים יום לפני ר"ה עלתה לו שנה (3)

 

לפרטים תגובות והערות: [email protected]