אאא

יכולים בעלי דירות בבניין משותף לעכב פתיחת בית כנסת בדירה המצויה בקומת הקרקע של הבניין או בקומה נמוכה אחרת אשר מעליה קיימות דירות מגורים, וזאת בטענה כי יש חשש סכנה לישון מעל בית כנסת, אך נראה כי מטעם ריבוי נכנסים ויוצאין לבניין אשר גורמים למטרדי רעש ועושים שימוש ברכוש המשותף, אין לעכב את הפעלת בית הכנסת בדירה הפרטית, שכן אין לבעלי דירות בבית משותף למנוע עשיית דבר מצווה המוטלת על הציבור. יש לציין, כי ככל ואין חשש לביטול מצווה ותפילה במניין נראה שאין לגרום לבעלי הדירות מטרדים ונזקים [עי' בדברי החת"ס במקורות ההלכה].

מקורות ההלכה

שולחן ערוך חושן משפט הלכות נזקי שכנים סימן קנו סעיף ג  "וכן יש לו ללמד תינוקות ישראל תורה בתוך ביתו,  ואין השכנים יכולים למחות בידו ולומר לו: אין אנו יכולים לישן מקול התינוקות של בית רבן. והוא הדין לכל מילי דמצוה, שאינם יכולים למחות בידו."

ט"ז אורח חיים סימן קנא ס"ק ד  "נראה דכ"ש אם בשעה שבנה בה"כ בנה בית דירה למעלה ממנה דשרי דהא לא הוקדש כלל למעלה אבל תשמיש של בזיון מאוד נראה דבכל גווני אסור כגון עכו"ם או טינוף דהא בסי' נ"ה אמרינן דאלו מפסיקין לענין צירוף לענות אמן אף על גב דאין מחיצה של ברזל מפסקת בין ישראל לאביהם שבשמים כ"ש כאן דדבר המאוס יפסיק את התפלה של ביה"כ לעלות למעלה לשמים ע"כ אין לעשות כלל בה"כ אם יש למעלה ממנו דבר מאוס וכ"כ ב"י סימן קנ"ד בשם מהרי"ח במלכות תוגר יש להם בית דירה על בה"כ ובלבד שינהגו בנקיות בבתים של מעלה וער"ס קנ"ד: אני בילדותי הייתי דר בק"ק קראקא עם ב"ב בבית מדרשי שהיה למעלה מבה"כ ונענשתי הרבה במיתת בני ותליתי בזה."

מגן אברהם אורח חיים סימן קנא ס"ק יח  "ומכל מקום שומר נפשו ירחיק מזה [כ"ה]." 

שו"ת חתם סופר חלק ה (חושן משפט) סימן צב  "ומ"ש מחו' הגנ"י אפשר שנשתנה הדבר ע"י אורך הגלות וכו' אם אין לו במה להתפרנס עכ"ל נוכל להוסיף תבלין כיון דכ' הפוסקי' לאו דוקא תשב"ר אלא כל דבר מצוה וא"נ הא קיי"ל בזה"ז למזונות דבר מצוה הוא כמ"ש רמ"א בא"ח סס"י רמ"ח ויעיין ר"פ אלו מגלחין פלוגתת ר' יהודא ורבנן אמר רבא לשוט ד"ה אסור כו' עיין ירושלמי ר"פ מקום שנהגו ומ"מ לא נ"ל דע"כ לא קאמרי אלא בבטול מצוה דאם לא ילמדם יתבטלו או שארי מצות המוטלים על הכל אבל הכא נהי דפרנסת בניו ובני ביתו מצוה מוטלת עליו היא אבל אינה מוטלת על שכינו שיפסיד ע"י קלא דלא פסק בחצרו ולא עליו מוטל פרנסתו של זה ועיין מ"ש לקמן אי"ה בשם רלב"ח."      

הדברים נכתבו לעיון ולימוד בלבד ואין בדברים כדי להוות הוראת הלכה למעשה העשויה להשתנות לפי הנסיבות הפרטניות של כל מקרה לגופו ואין בדברים כדי להוות ייעוץ משפטי או חוות דעת משפטית.

להערות ותגובות: [email protected]