אאא

ניתן למנוע הפעלת חנות אשר מבשלים בה דברי מאכל או הפעלת דוכן פלאפל וכדומה המצויים בסמיכות לבתי מגורים מכוח הטענה שריחות הבישול מורגשים בבתי המגורים אך נראה כי על המבקש למנוע את הבישול או את מכירת דברי המאכל להוכיח כי הריח אכן מפריע לו.

מקורות ההלכה

שולחן ערוך חושן משפט הלכות נזקי שכנים סימן קנה סעיף לו:  "במה דברים אמורים, בשאר נזקים, חוץ מארבע שהם העשן וריח בית הכסא ואבק וכיוצא בו ונדנוד הקרקע, שכל אחד מאלו אין לו חזקה, ואפילו שתק כמה שנים הרי זה חוזר וכופהו להרחיק. הגה ואפילו סמך קודם שבא לשם דבר הניזק (טור בשם הרא"ש ור"ת והרמב"ם)."

באר הגולה חו,מ סימן קנה אות נ:  "כתב ה"ה כלומר שאע"פ ששאר בני אדם אין מקפידין בזה וזה דעתו קצרה והוא מקפיד בזה ומתבאר שם שיכול למחות ואין חזקה מועלת כנגדו וכתבו המפרשים והוא שמוחזק ונודע שאין דעתו סובלת וכן פסק המחבר לקמן בסעיף מא"

שו"ת מנחת יצחק חלק ו סימן קע סע"ק ה:  "באותו ענין אם טענה ממה שהריח מבית התבשיל שמבשלים שם למאות מנות בכל יום נכנס לבית הכנסת, הוי טענה. הנה גם זה טענה גדולה וכמבואר כהאי גוונא טובא (בחו"מ סימן קנ"ה) ומכ"ש גבי ביהכ"נ אם מגיע שם ריח רע ומעופש וקץ בה, דאסור לקרות ק"ש ולהתפלל שם כמבואר בש"ע /או"ח/ (סי' פ"ו), אך בודאי ד"ז יש לתקן באופן שלא יגיע הריח עד הביהכ"נ. ובזה נראה דלדינא צריכים להרחיק הבנין מהחלונות ח' אמות, וגם לתקן באופן שלא יגיע הריח לביהכ"נ כנזכר כנלענ"ד."

הדברים נכתבו לעיון ולימוד בלבד ואין בדברים כדי להוות הוראת הלכה למעשה העשויה להשתנות לפי הנסיבות הפרטניות של כל מקרה לגופו ואין בדברים כדי להוות ייעוץ משפטי או חוות דעת משפטית.

להערות ותגובות: [email protected]