אאא

אסור להסתכל אל תוך רשותו הפרטית של הזולת ובעניין זה אין הבדל בין הסתכלות אל תוך הבית או אל תוך החצר הפתוחה. 

הניזוק בהיזק ראיה או מי שעשוי להיות בעתיד ניזוק בראייה זכאי בנסיבות מסוימות [שיפורטו בעז"ה במאמרים הבאים], למנוע את היזק הראיה ולעכב פתיחת חלון או פתח חדשים או לכפות על סגירת חלון או פתח קיימים. 

מקור הדין בדברי המשנה במסכת בבא בתרא דף ס ע"א: "לא יפתח אדם לחצר השותפין פתח כנגד פתח וחלון כנגד חלון... אבל פותח הוא לרשות הרבים  פתח כנגד פתח וחלון כנגד חלון..."

ובהמשך הסוגיא מבארת הגמרא כי : "מנהני מילי, א"ר יוחנן, דאמר קרא, וישא בלעם את עיניו וירא את ישראל שוכן לשבטיו, מה ראה, ראה שאין פתחי אהליהם מכוונין זה לזה, אמר ראוין הללו שתשרה עליהם שכינה."

• עשו לייק לעמוד הפייסבוק של 'כיכר השבת' ותישארו מעודכנים

מקורות ההלכה

שולחן ערוך חושן משפט הלכות נזקי שכנים סימן קנד סעיף ג:  "לא יפתח אדם חלון לחצר חבירו ואפילו אחד מהשותפים בחצר שבקש לפתוח לו חלון בתוך ביתו לחצר, מעכב עליו שותפו, מפני שמסתכל בו ממנו. ואם פתח, יסתום.

שולחן ערוך חושן משפט הלכות נזקי שכנים סימן קנד סעיף ד:  "היה פתח של אחד מהשותפין בחצר קטן, אינו יכול להרחיבו, שהרי שותפו אומר לו: בפתח קטן אני יכול להסתר ממך בשעת תשמיש, ואיני יכול להסתר ממך בפתח גדול. ואם היה הפתח גדול, לא יעשנו שנים, שהרי אומר לו: בפתח אחד אני יכול להסתר, בשנים איני יכול. אבל מי שהיה לו פתח קטן לר"ה, ורצה להרחיבו, או היה רחב ורצה לעשותו שנים, אין חבירו שכנגדו מעכב עליו. ואצ"ל בני ר"ה שאינם יכולים לעכב עליו.

הדברים נכתבו לעיון ולימוד בלבד ואין בדברים כדי להוות הוראת הלכה למעשה העשויה להשתנות לפי הנסיבות הפרטניות של כל מקרה לגופו ואין בדברים כדי להוות ייעוץ משפטי או חוות דעת משפטית.

להערות ותגובות [email protected]