אאא

לא ניתן למנוע בניה העשויה להאפיל על חצר או מרפסת פתוחה, ככל וקרני האור נכנסים לשטח החצר או המרפסת מלמעלה ולא מן הצד, שכן הזכות למנוע בניית כותל חדש העשוי להאפיל הינה במקרה של בנייה לצד חלון או בניה מעל לחלון קיים אך כאמור ככל וקרני האור נכנסים מרום שטח החצר או המרפסת הרי שהפחתת האור הנכנס בשל הבניה בצדדים איננה מוגדרת כהאפלה המקנה לניזוק זכות למנוע מהמזיק לעשות שימוש בקניינו הפרטי.

האמור לעיל מתייחס לנזק האפלה הנגרם משטחו הפרטי של המזיק, ובאופן שהמזיק בהאפלה והניזוק אינם שותפים באותו המגרש וכגון שני בתים הבנויים בשני מגרשים נפרדים.

נזק האפלה הנגרם [או שעשוי להיגרם] על ידי אחד מהשותפים בבית משותף כגון במקרה בו בעל דירה מעוניין לבנות חדר נוסף שיאפיל על מרפסת או חצר של בעל דירה באותו הבניין,  הרי שבעל הדירה האחרת  רשאי למנוע את תוספת הבניה שכן לא בכל מקרה שותף רשאי להזיק את שותפו האחר באמצעות שימוש ברכוש המשותף לשניהם [אוויר החצר המשותפת או זכויות הבניה ששייכות לכלל בעלי הדירות].

מקורות ההלכה

שו"ת הריב"ש סימן רפט:  "שאלת באחד מן השותפין שרוצה להגביה הכותל המשותף ביניהם להוצאתו יתר על ארבע אמות אם יכול חברו לעכב בידו ולומר קא מאפלת חצרי אם לא.

• עשו לייק לעמוד הפייסבוק של 'כיכר השבת' ותישארו מעודכנים

תשובה פשוט הוא שאינו יכול לעכב, שלא אמרו (ב"ב כ"ב:) להרחיק כנגדן שלא יאפיל אלא בחלונות שהאורה הנכנסת בבית מן החלונות נכנסת מכנגדן. וכל שהחזיק בחלון זכה באויר קרקעו של חברו שיצטרך להרחיק ד' אמות אם בא לבנות כנגדו כדי שלא יאפיל. וזו היא ששנינו החלונות מלמעלן ומלמטן ומכנגדן ד' אמות. אבל בחצר שהוא מגולה והאורה נכנסת בה מלמעלה ולא מכנגדה לא שמענו בה שלא יאפיל, ואנן למעלה מד' אמות אין מחייבין אותו לבנותו שנינו (שם /ב"ב/ ה') לא שהוא יעכב על האחר מלבנות, אף על פי שבכל חצר יש יותר אורה כשהכותל המפסיק הוא נמוך."

פתחי חושן חלק ז (שותפים ומצרנות) - הערות פרק ד - שותפים בקרקע בבנין ובחצר הערה ט: "...ולכאורה נראה דאף לסברת המנח"י שלא אסרו לשנות אלא כשיש היזק, אבל כשאין היזק מותר, היינו דוקא כשאין שום צד היזק, והיינו שבכל צד שהוא לא יבא נזק לשאר השכנים, אבל במקרה שיבא נזק כלשהו, אף על פי שמדיני נזקי שכנים לא היה יכול לעכב, היינו כשבונה בשלו, אבל בנ"ד סוף סוף הוא מעל שטח השייך לכל השכנים, יכול לעכב גם בנזק כל דהו, כגון שזה יפריע לו לתליית כביסה, או כשירצה הוא להוציא מקום לסוכה לא יוכל או אפילו הסתרת השמש והנוף, שבנזקי שכנים אין זו סיבה למנוע, בנ"ד יכול לעכב."

הדברים נכתבו לעיון ולימוד בלבד ואין בדברים כדי להוות הוראת הלכה למעשה העשויה להשתנות לפי הנסיבות הפרטניות של כל מקרה לגופו ואין בדברים כדי להוות ייעוץ משפטי או חוות דעת משפטית.

להערות ותגובות: [email protected]