אאא

דף יד

*גילוח בחוה"מ

א.     דיני גילוח בחוה''מ 1. אסור לספר ולכבס בחוה''מ כדי שלא יכנסו לרגל מנוולין, ולכן הותר למי שבא ממדינת הים ומבית השביה והיוצא מבית האסורין ומנודה שהתירו לו חכמים והנשאל לחכם והתירו וה''מ שלא היה להם פנאי וכן נזיר והעולה מטומאה לטהרה, וכן מותר לכבס מטפחות של ידים ספרים וספג וי''א אף כלי פשתן. 2. אסרינן במי שהיה אנוס בערב הרגל דיאמרו וכי כל הסריקין אסורין וסריקי בייתוס מותרין, ולא דמי למי שיש לו רק חלוק אחד דשרי לכבסו דהתם איזורו מוכיח עליו, ובעי באומן האם מוכחא מילתא ועלתה בתיקו. 3. היוצא לחו''ל לשוט לכו''ע אסור בכיבוס, למזונות לכו''ע שרי, ולהרויחא ת''ק דמשנתינו שרי ורבי יהודה אוסר. 4. קטן שנולד בחוה''מ מותר לגלח שאין לך בית האסורין גדול מזה, וסתם קטן לל''ק משמע דאסור לגלח בחוה''מ וקשיא א''כ יוצא שאבילות נוהגת בקטן דמי שמותר לגלח במועד מותר לגלח בימי אבלו ואם לאו אסור, ולל''ב כל קטן מותר לגלח בחוה''מ. 5. דף יז, אָבל מותר בגילוח ואמרינן שאם חל שמיני שלו בערב הרגל הו''ל לגלוחי מקודם וכן בשבת ערב הרגל, ולמסקנא שחל שביעי שלו בשבת של ערב הרגל וקסבר כאבא שאול דקסבר מקצת היום ככולו ויום שביעי עולה לכאן ולכאן לפיכך הוי אנוס ותנא דמשנתינו פליג. 6. כהן מגלח ואיירי שנשלמה משמרתו ברגל, ולתנא דמשנתינו אינו מגלח כיון שכל המשמרות שוות ברגלים אבל לברייתא מגלח דאכתי משמרתו נשלמה.

 

שאלות לחזרה ושינון

א.     דיני גילוח בחוה"מ (6)

 

לפרטים תגובות והערות: [email protected]